Articles

‘’Event on water management’’- 28th of March 2019, The Hague

Albanian

Albanian Embassy in the Netherlands in cooperation with NWP hosted on March 27 an event on water management. Glad to see so many companies travelling all the way from Albania to find Dutch partner companies and knowledge institutes. Themes were water supply, waste water treatment, water quality and river flood management.
Thanks to RVO_Int_Ond and NWP Netherlands we are looking forward to concrete projects.
 

‘Event mbi menaxhimin e ujërave ’’-28 mars 2019, Haga

Albanian

Ambasada shqiptare në Hagë, në bashkëpunim me NWP zhvilloi në datë 27 mars 2019 një event të lidhur me menaxhimin e ujërave. Kënaqësi të shihje kaq shumë kompani që kanë udhëtuar nga Shqipëria në Hollandë për të gjetur kompani partnere dhe institute të dijes. Temat ishin furnizimi me ujë, trajtimi i ujërave të zeza, cilësia e ujit dhe menaxhimi i përmbytjeve të lumenjve.
Falë RVO dhe NWP presim projekte konkrete në të ardhmen.
 

‘’The Ambassador Mrs. Adia Sakiqi gave a presentation at the University ‘Haagse Hogeschool’ ‘’, 19th of March 2019, The Hague

English

Ambassador to the Netherlands, Mrs. Adia Sakiqi, was invited by the university "Haagse Hogeschool" to chat with students on Albania's European integration.

‘’Ambasadorja Znj. Adia Sakiqi dha një prezantim në Universitetin ‘Haagse Hogeschool’’, 19 mars 2019, Haga

Albanian

Ambasadorja e shqipërisë në Hollandë, Znj. Adia Sakiqi, ishte e ftuar nga Universiteti “Haagse Hogeschool” për të biseduar me studentët mbi Integrimin Europian të Shqipërisë .

‘’ Expert meeting on the topic of illegal traveling of Albanian citizens to England’’ 29th of February 2019, The Netherlands

English

The Royal Netherlands Gendarmerie and the Seaport Police organized an expert meeting on the 13th and 14th of February concerning the issue of Albanian citizens traveling illegally to the United Kingdom via Dutch (sea) ports.

‘’Takim ekspertesh në lidhje me udhëtime ilegale të shtetasve shqipëtar në Britani’’, 29 shkurt 2019, Hollandë

Albanian

Xhandarmëria Mbretërore e Hollandës dhe Policia Portuale organizuan një takim ekspertësh në datë 13 dhe 14 shkurt lidhur me çështjen e qytetarëve shqiptarë që udhëtojnë ilegalisht për në Britaninë e Madhe nëpërmjet porteve hollandeze.

‘’ Meeting between the Albanian and Dutch police on the rights of the LGBT community’’ 22nd of February 2019, Tirana

English

On 19 & 20 February 2019, the Albanian State Police in cooperation with the Dutch National Police and the Netherlands Helsinki Committee presented a work plan with activities for the project 'Countering discrimination and protecting LGBTI rights in Albania' financed under MATRA program of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs. The project is a clear example of how the Netherlands is pursuing its “strict and fair” policy with Albania in fostering development of the rule of law.

‘’Takim midis policisë shqipëtare dhe hollandeze për project mbi mbrojtjen e së drejtave LGBT’’ 22 shkurt 2019, Tiranë

Albanian

Më 19 dhe 20 shkurt 2019, Policia e Shtetit Shqiptar në bashkëpunim me Policinë Kombëtare Holandeze dhe Komitetin Holandez të Helsinkit paraqiti një plan pune me aktivitete për projektin "Kundërshtimi i diskriminimit dhe mbrojtja e të drejtave LGBTI në Shqipëri" të financuara nga programi MATRA i Ministrisë së Holandës i Punëve të Jashtme. Projekti është një shembull i qartë se si Hollanda po ndjek politikën e saj "të rreptë dhe të drejtë" me Shqipërinë në nxitjen e zhvillimit të sundimit të ligjit.

‘’Event for the promotion of tourism in Albania’’ 6th of February 2019, the Netherlands

English

The meeting of entrepreneurs in the city of Wageningen, on Wednesday, 6 February 2019, was accompanied with a high-level visit.
The Ambassador of Kosovo, Lirim Greicevci and Albania's Ambassador, Adia Sakiqi, were initially hosted by WUR and with the support of Mr. Gjin Ceca held a meeting in Wageningen with the city’s entrepreneurs.
The two ambassadors climbed the traditional box and showed something about their country, the importance of agriculture and tourism, as well as investment opportunities for entrepreneurs.

‘’Event për te promovuar turizmin ne shqipëri’’ 6 shkurt 2019, Hollandë

Albanian

Takimi i sipërmarrësve në qytetin Wageningen, ditën e merkurë, 6 shkurt 2019, u shoqërua me një vizitë të nivelit të lartë.
Ambasadori i Kosovës, Lirim Greiçevci dhe Ambasadorja e Shqipërisë, Adia Sakiqi, fillimisht u pritën në WUR dhe me mbështetjen e z. Gjin Ceca zhvilluan një takim në Wageningen me sipërmarrësit e qytetit.
Të dy ambasadorët treguan diçka për vendin e tyre, rëndësinë e bujqësisë dhe turizmit, si dhe mundësitë e investimeve për sipërmarrësit holandezë.

Pages

Postal Address

Embasy of Albania
Hoge Nieuwstraat 22, 2514 EL The Hague ,
2518 BD The Hague

Tel / Fax

Tel. +31 70 427 2101
Fax. +31 70 427 2083
Nr. i emergjences : +31625275289

E-MAIL

embassy.hague@mfa.gov.al
embalba@xs4all.nl

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:30 - 16:30