Shërbimet Konsullore

Asistenca e mbrojtja e shtetasve vështirësi

situata vështira e fatkeqësi shtetasit shqiptarë dhe afërmit e tyre mund t’i drejtohen kurdoherë MPJ, Drejtorisë Konsullore, dhe përfaqësive tona diplomatike e konsullore jashtë shtetit, për marrë ndihmë e për t’u këshilluar. Shtetasit mund kërkojnë ndihmën e përfaqësive tona edhe kur u shkelen drejtat e tyre shtetin e rezidencës. Asistenca dhe ndihma mund jepet varet nga hapësirat e lejuara nga aktet ndërkombëtare dhe marrëveshjet reciproke dhe rrethanat konkrete

Detaje për asistencën përgjithësiAsistencë dhe ndihmë e përgjithshme

Katastrofat natyrore, situatat luftarake, terrorizmi dhe rrëmbimet

Katastrofat natyrore dhe situatat luftarake

Përfaqësitë tona veprojnë menjëherë për kontaktuar shtetasit shqiptarë zonat e prekura nga katastrofat natyrore dhe situatat luftarake jashtë shtetit. afërmit duhet kontaktojnë menjëherë MPJ, Drejtorinë Konsullore, për dhënë informacione vlefshme për vendndodhjen e shtetasve.

Inkurajojmë gjithë shtetasit tanë regjistrohen pranë Përfaqësive tona mbulojnë shtetet ku ata qëndrojnë ose kenë përherë me vete informacion se si mund kontaktojnë Përfaqësitë ose MPJ, Drejtorinë Konsullore.

Terrorizmi dhe rrëmbimet

Sulmet terroriste dhe rrëmbimet janë mundshme. Shtetasit shqiptarë udhëtojnë jashtë shtetit zona pasigurta duhet mbajnë parasysh se mund gjenden situata tilla. Para se qarkullojnë vende huaja ata duhet informohen për rrezikshmërinë e vendit destinacionit

 

Vdekjet, sëmundjet dhe aksidentet e rënda

Ndihma rastet e vdekjeve

Përfaqësitë tona ndihmojnë familjen dhe afërmit raste vdekjesh. Ato këshillojnë, ndërmjetësojnë me autoritetet e vendit pritës për përgatitjen e dokumentacionit për kryerjen e veprimeve varrimit ose riatdhesimin me trasnporte funerale.

rast se shtetasit e vdekur nuk kanë afërm vendin e qëndrimit, Përfaqësitë interesohen për njoftuarkontaktuar familjarët Shqipëri përmes MPJ.  

Asistenca për sëmurët ose aksidentuarit rëndë

Përfaqësitë ndihmojnë sëmurët ose aksidentuarit rëndë. Nëse këta shtetas nuk kanë afërm, përmes Ministrisë Punëve Jashtme njoftohen familjarët Shqipëri.

ndaluarit, personat nën hetime dhe burgosurit

Përfaqësitë tona interesohen dhe ndihmojnë shtetasit e ndaluar, nën hetime apo burgosur. Ato ndërhyjnë tek autoritetet vendase për mbrojtur drejtat e shtetasve dhe për garantuar drejtën për hetime e gjykime paanshme. Ndërhyjnë për mos lejuar keqtrajtimin e burgosurve dhe sigurimin e kushteve normale, raport me standardet e vendit pritës, mbajtjes burg.

Me dëshirën e shtetasve Përfaqësitë rekomandojnë avokatë dhe përkthyes njohur prej tyre. Njoftojnë përmes MPJ, Drejtorisë Konsullore, afërmit dhe familjarëve. Por Përfaqësitë nuk mund marrin përsipër përfaqësime procese gjykimi si avokatë mbrojtës.

Shtetasit e ndaluar, hetuar dhe burgosurit mund mos lejojnë njoftimin e Përfaqësisë tonë dhe kontaktimin e tyre. këto raste as familja e afërmit nuk mund ndihmohen nga Përfaqësitë tona për t’u lidhur e për t’u informuar për ta

Për shumëAsistencë për shtetasit shqiptarë ndaluar dhe arrestuar

Ndihma rastet e humbjes kontakteve

Kur humbin kontaktet me shtetasit jashtë vendit, afërmit e tyre i drejtohen MPJDrejtorisë Konsullore, ose përfaqësive tona. Përpjekjet do bëhen për rivendosjen e kontakteve do jenë suksesshme varësi saktësisë informacionit do ofrojnë afërmit.

afërmit duhet mbajnë parasysh se strukturat e Shërbimit Konsullor nuk kanë drejtë ndërhyjnë privatësinë e shtetasve. Ato nuk kanë drejtë kërkojnë, pa dëshirën e shtetasve, lidhjen me afërmit e tyre.

Për shumëAsistencë për shtetasit shqiptarë humbur

 

Asistenca financiare për riatdhesimin

Shpenzimet për riatdhesimin e shtetasve nuk përballohen nga shteti. Janë vetë shtetasit ose afërmit e tyre duhet bëjnë pagesat për udhëtim e kthimit dhe lëshimin e dokumenteve nevojshme

 

Legalizimi dhe apostilimi i dokumenteve

gjithë dokumentet e lëshuara nga administrata shqiptare e destinuara për t’u përdorur jashtë shtetit duhet jenë legalizuara. legalizuara duhet jenë edhe dokumentet e huaja do paraqiten autoritetet tona.

 

Legalizimi i dokumenteve përfaqësitë tona dhe MPJ

Legalizimi është procedura e njohjes rregullshmërisë dokumentit huaj. Për këtë diplomatët konsullorë konfirmojnë funksionarin përgjegjës dhe institucionin, përkatësisht duke vërtetuar nënshkrimin dhe vulën. parë autoriteti lëshon dokumentin duhet ketë njoftuar personat kanë drejtë lëshojnë dokumente dhe depozituar nënshkrimet e tyre.

Autoritetet përgjegjëse për legalizimin e dokumenteve për secilin vend huaj mund gjenden faqet zyrtare ministrive jashtme.

Legalizimi i dokumenteve shqiptare për përdorim jashtë shtetit dhe legalizimi i dokumenteve huaja për tu paraqitur autoritetet shqiptare rregullohet me VKM nr. 134, datë 07.03.2003.

Bashkëlidhur:

Lista e vendeve, për cilat kërkohet legalizimi i dokumenteveLista e vendeve me legalizim

 

Apostilimi i dokumenteve

Shqipëria është anëtare e Konventës Hagës “Për heqjen e detyrimit legalizimit dokumenteve zyrtare huaja” 5 tetorit 1961, do thotë se dokumentet shqiptare do përdoren vendet anëtare njëjtës Konventë, si dhe anasjelltas, nuk do legalizohen nga përfaqësitë diplomatike e konsullore. Për shumëhttp://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=37

bazë kësaj Konvente, dokumentet pajisen me një vulë Apostille nga autoriteti kompetent i vendit ku janë lëshuar dhe pas mund përdoren direkt institucionin përkatës (Gjendje civile, gjykatë, institucion arsimor, etj.) vendit pritës.

Autoritetet përgjegjëse për apostilimin e dokumenteve gjinden adresën:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

Bashkëlidhur:

Lista e vendeve, për cilat kërkohet apostilimi i dokumenteveLista e vendeve me apostilim

 

Vendet për cilat nuk kërkohet legalizimi/apostilimi i dokumenteve

Me marrëveshje dypalëshe dokumentet për disa vende (Hungaria, Republika Çeke, Rumania, Rusia dhe Sllovakia)  pranohen direkt pa pasur nevojë legalizohen apo apostilohen.

Bashkëlidhur:

Lista e vendeve, dokumentet e cilave pranohen pa u legalizuar apo apostiluarLista e vendeve drejtpërdrejt

 

Institucionet përgjegjëse

Shqipëri, autoriteti përgjegjës për legalizimin e apostilimin e dokumenteve është MPJ, Drejtoria Konsullore. vende tjera mund jetë Ministria e jashtme, Ministria e Drejtësisë, apo edhe struktura ndryshme lokale.

Autoritetet përgjegjëse për legalizimin e dokumenteve për secilin vend huaj mund gjenden faqet zyrtare ministrive jashtme.

Autoritetet përgjegjëse për apostilimin e dokumenteve gjinden adresën:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

 

Paraqitja e dokumenteve për legalizim

Paraqitja e dokumenteve për legalizim jashtë shtetit bëhet direkt përfaqësitë tona jashtë shtetit.

Paraqitja e dokumenteve për legalizim Shqipëri bëhet përmes shërbimeve postare.

Për shumë:

 1.  

 2. Legalizimi i dokumenteve huaja;

 3. Apostillimi i dokumenteve;
 4. Legalizimi i dokumenteve shqiptare
 5.  

Lëvizja e lirë vendet e hapësirës Schengen

Vendet cilat nuk ka nevojë për vizë

 

 1. Vendet cilat shtetasit shqiptarë nuk kanë nevojë për vizë e zbatojnë rregullat e hapësirës Schengen janë:

  Austria, Belgjika, Bullgaria, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Greqia, Gjermania, Holanda, Islanda, Italia, Letonia, Lichtenshtejn, Lituania, Luksemburg, Malta, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Qipro, Republika Çeke, Rumania, San Marino, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, Zvicra.

Afatet dhe motivet e qëndrimit pa vizë

 

 1. Afatet e qëndrimit

  Shtetasit shqiptarë mund qëndrojnë vendet si sipër për 90 ditë brenda një periudhe 6 mujore. Numërimi i ditëve qëndrimit fillon momentin e hyrjes parë. Nga data e hyrjes parë llogaritet gjashtëmujori përgjatë shtetasit nuk mund kalojnë afatqëndrimin prej 90 ditësh. Për hyrje dalje shkurtra, afati i qëndrimit është shuma e ditëve për secilit udhëtim.

  Nëse përgjatë një gjashtëmujori shtetasit nuk qëndrojnë 90 ditë plota, ditët e mbetura nuk kalojnë e përllogariten si shtesë e afatqëndrimit lejuar gjashtëmujorin pasardhës.

  Mosrespektimi i afatqëndrimit 90 ditor për gjashtëmuaj përbën shkelje legjislacionit vendeve Schengen-it. Shtetasit thyejnë këtë afat penalizohen me gjoba ose me ndalim hyrjes gjithë hapësirën Schengen-it.

  Motivet e qëndrimit

  Motivi i vetëm i qëndrimit pa vizë hapësirën e vendeve Schengen-it është qëndrimi afatshkurtër për qëllime turizmi, kontakte pune, biznesi, aktivitete kulturore dhe vizita familjare. Shtetasit nuk kanë drejtë shfrytëzojnë qëndrimin pa vizë për qëllime punësimi, trajtime shëndetësore ose shkollim.

  Për qëndruar tej afatit 90 ditë për 6 muaj shtetasit janë detyruar kërkojnë vizë qëndrimi, ose e ashtuquajtur vizë e tipit D. Me këtë vizë garantohet marrja e lejes qëndrimit për motive qëndrimi afatgjatë.

 

Dokumentacioni i nevojshëm

 

 1. Kërkesë parësore është paraqitja e pasaportës vlefshme biometrike. përputhje me motivin e udhëtimit shtetasi është i detyruar justifikojë me dokumente mbështetëse, nëse kërkohen, motivin e udhëtimit dhe aftësinë e tij për përballuar financiarisht udhëtimit. Autoritetet kufitare huaja kanë drejtë refuzojnë hyrjen shtetasit, i cili nuk është gjendje mjaftueshëm justifikojë motivin e udhëtimit.

  Hyrja hapësirën Schengen u refuzohet personave, cilët parë janë dënuar nga njëri prej vendeve Schengen për mosrespektim legjislacionit qëndrimit.

Informimi për bllokimin hapësirën Schengen

 

 1. Si rregull nëse një shtetas është ndaluar hyjë hapësirën Schengen duhet kërkojë informacion nga vendi ka bërë bllokimin. Vetëm vetë shtetasi ka drejtë kërkojë këtë informacion. Për këtë ai duhet t’i drejtohet autoriteteve vendit ose përfaqësisë diplomatike e konsullore tij

 2.  

Tarifat konsullore

 1. Tarifat për shërbimet konsullore rregullohen mbështetje nenit 11   Ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare” si dhe Udhëzimit Ministrit Financave dhe Ministrit Punëve Jashtme nr.  37, dt. 31.12.2014, “Për përcaktimin e tarifës për shërbimet konsullore Ministrisë Punëve Jashtme apo ambasadave tona jashtë vendit”.

 2.  

I. Tarifat për lëshimin e dokumenteve udhëtimit

 1. 1. Pasaportë biometrike

  -     Belgjikë: 170 €

  -     Greqi, Itali :130 €

  -     Mbretëria e Bashkuar: 144 GBP

  -     SHBA: 240 $

  -     Zvicër:  204 SFR

  2. Letërnjoftim

  -     Belgjikë: 16 €

  -     Greqi, Itali :12 €

  -     Mbretëria e Bashkuar: 13 GBP

  -     SHBA: 18 $

  -     Zvicër: 18 SFR

  3. Lejekalimi lëshuar nga përfaqësitë: 30 €

 2.  

II. Tarifat për lëshimin, verifikimin dhe legalizimin e dokumenteve:

 1. 1. Certifikatë e çdo lloji lëshuar për shtetasit shqiptarë: 30 €

  1a. Certifikatë e gjendjes civile lëshuar nga përfaqësitë (lëshohen vetëm përfaqësitë Itali): 20 €

  2. Certifikatë e çdo lloji lëshuar për shtetasit e huaj: Reciprocitet

  3. Vërtetim i çdo lloji lëshuar për shtetasit shqiptarë: 30 €

  4. Vërtetim i çdo lloji lëshuar për shtetasit e huaj: Reciprocitet

  5. Verifikimi i dokumentit për shtetasit shqiptarë: 10 €

  6. Legalizimi i dokumentit për shtetasit shqiptarë: 15 €

  7. Legalizimi i dokumentit për shtetasit e huaj: Reciprocitet

 2.  

III. Tarifat për lëshimin e akteve noteriale dhe përkthimin e dokumenteve

 1. 1. Përpilimi i deklaratave, autorizimeve, testamenteve, garancive dhe prokurave posaçme : 20 €/faqe

  2. Vërtetimi i dublikatave dhe kopjeve: 10 €/faqe

  3. Përkthimi i dokumenteve dhe certifikimi i përkthimit: 10 €/faqe

 2.  

IV. Tarifat e vizave

 1. Tarifat e vizave caktohen me VKM 513/13: Tarifat e vizave për huajt;

V. Marrje dhe lënie shtetësie

 1. 1. Marrje shtetësie: 30 €

  2. Lënie shtetësie: 30 €

  Tarifa mund arkëtohet edhe dollarë ose monedhën e vendit, duke pasur parasysh kursin e këmbimit momentin e kryerjes veprimeve. Pagesat për tarifat kryhen kurdoherë përmes transfertave bankare, me parapagim.

 2.  

 

http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbime-konsullore

 

 

Adresa

Ambasada Shqiptare
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
08:00 - 16:00