Shërbime të Ambasadës

Shërbime Konsullore

 

A. Mbrojtja dhe asistenca konsullore ndaj shtetasve shqiptarë

Zyra Konsullore mbron dhe ndërhyn aktivishtsi pranë autoriteteve  shtetit  Kroacisëashtuedhe pranë personave  tretë  lidhje

me  drejtat dhe interesat e çdo shtetasi shqiptar.

 Asiston për  ndihmuar çdo shtetas shqiptar  gjendje  vështirëose raste fatkeqësish edhekur kjo nuk është e shkaktuar nga  tretët.

B. Pajisja e shtetasve shqiptarë me dokumente  përkohshme udhëtimi

Lejet e kalimit lëshohen vetëm kur personi paraqitet personalisht para konsullitPërjashtim bëjnë rastet kur kërkesa bëhet nga autoritetet

kompetentetë vendit pritës ose për arsye  forta shëndetësore.

Dokumentacioni mbështetës mund  jetëpasaportë e pavlefshmekartë identiteti origjinaleçertifikatë lindje me fotografi,

 leje drejtimi automjeti.

Shtetasi duhet  ketë me vete 2 fotografi  përmasave 4x5.

C.  zyrën konsullore pranohen kërkesa përfitimrifitim dhe lënie shtetësie

1. Fitim shtetësie me lindje qoftë se njëri prej prindërve ka shtetësi shqiptare fëmija e fiton shtetësinë vetiuPrindërit e fëmijës duhet

 

 paraqitennë zyrën konsullore për  deklaruar lindjen e fëmijëssi dhe  deklarojnë pëlqimin e tyre  fëmija  marrë shtetësinë shqiptare. Me vete duhet tëkenë aktin e lindjes  fëmijës  vulosur me Vulën Apostile.

2. Fitimi i shtetësisë  natyralizimShtetasi i huaj duhet  ketë njohuri  gjuhës shqipeDokumentet  duhet  paraqitenkërkesë d

rejtuarPresidentit  Republikës  Shqipërisëçertifikatë lindje me Vulën Apostilefotokopje te noterizuar e lejes  qëndrimit  Shqipëri;

 fotokopje enoterizuar e aktit  pronësisë  banesës ose kontratës  qerasë  banesësfotokopje e noterizuar e kontratës  punës ose

vërtetimit  zyrëstatimore se është i vetpunësuarfotokopje  dokumenteve  vërtetojnë disponimin e mjeteve financiare  mjaftueshme;

 dëshmi penaliteti e marrë 6muajt e fundit dhe e pajisur me Vulën Apostilefotokopje  noterizuar  dokumentit   qënurit azilant

nëse është i tillëmendimin me shkrim tëkomisariatit  policisë vendore mbi sjelljen e kërkuesitnëse jeton  Shqipëri; 3 fotografi 

përmasave 4x5.

3. Për rifitimin e shtetësisë shqiptare mund  aplikohet  rastet kur personi ka hequr dorë nga shtetësia shqiptare për shkak 

premtimit përfitimin e një shtetësie tjetërnuk e ka fituar atë.

Dokumentet e nevojshmekërkesë drejtuar Presidentit  Republikçs  Shqipërisëçertifikatë lindje dhe familjarevërtetime nga

Komisariati i Policisëvendore dhe Prefektura mbi shtetësinë  kanë ose kanë pasur prindërit e aplikuesitdeklaratë noteriale mbi

aplikimin për  fituar shtetësi tjetër;vërtetim i njësisë administrative përkatëseçertifikatë lindje ose vdekjeje e prindërve  aplikuesit; 3 fotografi  përmasave 4x5.

4. Heqje dorë nga shtetësia

Dokumentacioni i kërkuarkërkesë drejtuar Presidentit  Republikës  Shqipërisëpremtimi për marrjen e shtetësisë ose dokument

shtetësie tëpajisur me Vulën Apostileçertifikatë lindje me fotografidëshmi penalitetivërtetim nga Gjykata e Rrethitvërtetim nga

Prokuroriavërtetim nga Zyra ePërmbarimitvërtetim nga njësia administrative; çertifikatë martesenëse është i martuar

çertifikatë e gjendjes familjare  shtetin ku banonpër tëmiturit kërkohet deklaratë noteriale e dy prindërvevërtetim mbi vendbanimin

 shtetin premtues; 3 fotografi  përmasave 4x5.

D.  zyrën Konsullore mund  bëhen veprime  gjendjes civile:

1. Martesa

Punonjësi konsullor lidh martesakur  paktën njëri nga bashkëshortët është shtetas shqiptarDokumentacioni i kërkuarçertifikatë lindje e 3 muajvetë fundit me fotografi e legalizuar nga prefektura për secilin nga bashkëshortëtçertifikatë për lidhje martese e 3 muajve  fundit e legalizuar ngaprefektura për secilin nga bashkëshortët.

Kur njëri nga bashkëshortët është i huajdokumentacioni i kërkuarleje martesë me Vulën Apostilevërtetim nga Ambasada e vendit

  origjinës;çertifikatë lindjeje me Vulën Apostile dhe e përkthyer  gjuhën shqipefotokopje e pasaportës.

2. Regjistrim i lindjeve dhe vdekjeve  bazë  çertifikatave  pajisura me Vulën Apostile dhe  përkthyera  gjuhën shqipe.

E. Funksione noteriale:

1. Përpilim deklaratashautorizimesh dhe prokura  thjeshta;

2. Njehsim me origjinalin e kopjeve  dokumenteve.

F. Funksione  karakterit administrativ:

1. Lëshim vërtetimesh;

2. Përkthime;

3. Leje për transport  kufomës nëpërmjet territorit  Shqipërisë ose për varrim  Shqipëri.

G. Funksione juridike

1. Zyra konsullore interesohet pranë autoriteteve kompetente  rastet kur ndalohetarrestohet apo burgoset një shtetas shqiptar;

2. Zyra Konsullore jep asistencë për çështje  karakterit juridik  rastet kur kjo kërkohet.

Tarifat e Shërbimeve Konsullore:

Lëshim Leje Kalimi 30 euro

Lëshim çertifikate 30 euro

Lëshim vërtetimi 20 euro

Përpilim deklaratashautorizimesh dhe prokura  thjeshta 20 euro

Njehsim me origjinalin 20 euro/faqe

Përkthim dokumentesh 10 euro/faqe

 

4. Adresa e Ambasadës

Embassy of the Republic of Albania

Bulevar Kneza Aleksandra Karadjordjevica 25a.

11000 Beograd

 

5. Kontakte

Tel: +381 11 3066-642/43

Fax: +381 11 2665-439

E-mail: embassy.belgrade@mfa.gov.al  

 

6. Për më tepër informacion, lutemi konsultoni linkun e mëposhtëm:

www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbime-konsullore

Adresa

Ambasada Shqiptare
Bulevar Mira 25 A, Beograd

Tel / Fax

Tel. +381 11 3066642
Fax. +381 11 2665439

Emergency Number :
00 381 63 30 95 98

E-MAIL

embassy.belgrade@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
08:00 - 16:00