Investoni në Shqipëri

Shqipëria destinacion i investimeve tuaja

Shqipëria është vend me një potencial madh ekonomik, për shkak vendndodhjes gjeografike, demografisë dhe  pasurive saj natyrore.

 

Rritja ekonomike e vendit reflekton shenja konsolidimit fiskalduke reduktuar gradualisht defiçitin buxhetor dhe borxhin publik dhe stabilitet ekonomik.

Ekonomia jonë bazohet mbi një qasje rajonale duke u përfshirë një treg brenda vendeve anëtare CEFTA-s prej 26 milionë konsumatorë, dhe krye pak se 10 viteve do mund jemi integruar plotësisht ekonomikisht tregun e madh evropian.

Ekonomia ka filluar zgjerohet dhe trendi është pozitiv, është rritur besimi i qytetarëve tek sistemi, struktura prodhuese e Shqipërisë është duke u konsoliduar dhe duke e shtuar peshën dhe vlerën e eksportit.

funksion ndërtimit një modeli ri ekonomik gjeneron mirëqenie, punësim dhe zhvillim gjithanshëm qeveria ka ndërmarrë një sërë reformash kuadër përmirësimit klimës biznesit, rritjes produktivitetit dhe konkurrueshmërisë ekonomisë shqiptare, rritjes investimeve vendase dhe huaja si dhe rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike dhe financiare vendit.

Shqipëria ofron një mjedis favorshme dhe kosto përshtatshme për bërë biznes, skema stimuluese tërheqëse për investitorëtsistem on-line për regjistrimin dhe pagesat e taksave si dhe një proces one - stop shop për regjistrimin dhe licensimin e bizneseve.Deri fund vitit 2015 rezultojnë gjithsej 10,560 kompani huaja ushtrojnë aktivitetin e tyre Shqipëri.

I është dhënë një prioritet i lartë investimeve dhe investitorëve potencialë huaj nëpërmjet liberalizimit politikave për thithjen e investimeve. përputhje me këto politika janë implementuar një sërë reformash dhe ligjesh duke garantuar dhe mbështetur investimet e huaja. Me një legjislacion liberal ku investitorët e huaj dhe vendas kanë njëjta detyrime dhe drejta, Qeveria Shqiptare i ka dhënë një përparësi veçantë sektorëve me potencial lartë për t`u zhvilluar siç janë: Energjia e Rinovueshme, Industria Minerare, Turizmi, Industria Përpunuese, Bujqësia, Transporti dhe Logjistika, si dhe sektori i Teknologjisë Informacionit dhe Komunikimit. Fluksi i Investimeve Huaja Direkte, krahasuar me vitin paraardhës  u rrit me 15,7%. Shqipëria ofron mundësi mëdha investimi sektorë me rritje qëndrueshme  ekonomike si: Energjia & Industria Minerare; Transport & Logjistikë; Turizëm; Bujqësi; Manifakturë.

 

Legjislacioni është përmirësuar një sërë sektorësh si:

·         Ligji mbi Partneritetin Publik Privat, orientuar nga parimet bazë transparencës dhe mos-diskriminimit;

·         Ligji mbi TEDA-t është një nga ndryshimet pozitive kuadrit ligjor ekonomik; synon vënien dispozicion zonave teknologjike dhe ekonomike, bizneseve kërkojnë investojnë

·         Ligji mbi Investimet Strategjike, jep garancinë maksimale ligjore dhe ofron lehtësi për investitorët vendas dhe hua. Aplikimi për përfitim statusit “Investitor/Investim Strategjik Procedurë e Asistuar/e Veçantë” realizohet sërish sipas modelit qendrës me një ndalesë

·         Ligji i ri mbi Turizmin  përmirëson mënyrë thelbësore kushtet për investime serioze turizëm dhe zhvillim garantuar sektorit;

 

  • Janë lancuar reforma thelbësore drejt një qasjeje re me biznesin. Aplikuam një marrëdhënie krejt re qeverisë me sipërmarrjen për krijuar një dialog konstruktiv dhe bashkëpunim si bashkë-aksionerë fateve ekonomike vendit. Është krijuar dhe funksionon, Këshilli Ekonomik Kombëtar, bashkëpunim me BERZH u ngrit Këshilli i Investimeve, ku diskutohet për sektorët strategjikë, zhvillohen konsulta vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtarë (FMN, Banka Botërore, BERZH etj)

 

·         U morën një sërë masash për lehtësim sektorë ndryshëm, si paketa fason, paketa e bujqësisë dhe janë duke u zhvilluar paketa mbështetëse për disa sektorë tjerë, si turizmi, riciklimi dhe lëndët plastike, agro-përpunimi dhe industria mekanike. Do vijojë asistohen mënyrë aktive sektorë rinj me potencial lartë duke prodhuar paketa mbështetëse do kenë impakt drejtpërdrejtë pozitiv mbi ekonominë dhe qytetarin, do vijojë lufta kundër informalitetit, do vazhdojnë reformat për drejtësi fiskale, investime huaja dhe rritje tej punësimit.

 

Referuar Raportit “Doing Business Report 2016”,  Qeveria Shqiptare ka ndërmarrë disa reforma strukturore mbrojtjen e interesave   investitorëve duke u renditur vendin e 8-të. Qeveria ka forcuar mbrojtjen e investitorëve duke implementuar  detyrimin ligjor për deklarimin  e transaksioneve;

 

Tregtinë përtej kufijve, duke u renditur vendin e 37-të. Qeveria ka lehtësuar procedurat e eksportit duke implementuar një sistem elektronik inspektimi, orientuar vlerësimin  e riskut, i cili ka  reduktuar kohën për procedurat kufitare.

 

lidhje me PPP

Qeveria shqiptare me politikat e saj bashkëpunim me institucionet qendrore dhe lokale dhe partnerë ndërkombëtare ka përmirësuar kuadrin ligjor fushën e koncesioneve dhe partneritetit publik dhe privat duke synuar krijimin e një mjedisi sigurt, qëndrueshëm dhe transparent.

Miratimi i ligjit nr. 77/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime ligjin nr. 125/2013 ka sjellë risi, zgjerimin e aktiviteteve prodhuese e shërbimeve mund realizohen nëpërmjet partneritetit publik dhe privat, si dhe lehtësimin e procedurave për realizimin e projekteve koncesionare, lehtësim ky favorizon sektorin privat.

Qeveria shqiptare e shikon bashkëpunimin me sektorin privat formën e PPP, si një gjenerator zhvillimit ekonomik dhe shoqëror vendit. Nëpërmjet realizimit projekteve PPP sektorin publik, synohet përmirësimi i infrastrukturës, ofrimi i shërbimeve cilësore me kosto ulët për financat publike dhe menaxhim mirë duke shmangur një pjesë riskut e transferuar tek private

kuadër rritjes transparencës dhe llogaridhënies, Këshilli i Ministrave sapo ka miratuar një Vendim lidhur me krijimin dhe administrimin e regjistrit elektronik koncesionit/ppp. Regjistri i cili do jetë publik dhe i aksesueshëm nga gjithë personat e interesuar, do përmbajë informacione mbi gjitha kontratat e koncesionit/ppp nënshkruara Republikën e Shqipërisë duke mundësuar nxjerrjen e dhënave sakta lidhje me zhvillimet sektorë veçantë ekonomisë.

lidhje me zhvillimin e turizmit Shqipëri,

Qeveria shqiptare i ka dhënë përparësi zhvillimit turizmit dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, ka prioritetin e vet zhvillimit sektorin industrial turizmitplotësimi i akteve nënligjore për ligjin e turizmit ( kanë bëjnë kryesisht me standardizimin e strukturave akomoduese dhe guidave operojnë Shqipëri) dhe plani i zhvillimit turizmit.

Krahas promovimit turizmit rang rajonal dhe global. po i kushtohet vëmendje edhe investimeve këtë sektor, nëpërmjet ideve siç janë “butik resort”, idetë e marinave, idetë e turizmit aventurës dhe promovimit dhe investimit Shqipëri. Po punohet për mobilizuar gjithë burimet kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ligji i ri i turizmit, bashku me paketën mbështetëse ofron  stimuj ndryshme për investitorët industrinë e turizmit me qëllim rritjen e standardit dhe cilësisë bazë vlerës investimit duke e bërë vendin tonë konkurrues rajon për investime. Qëllimi ynë ta kthejmë Shqipërinë destinacion nga tërheqësit Mesdhe.

 

Po bëhen përpjekje për përdorur gjithë mundësitë Bashkimi Evropian ofron për rajonin dhe zhvillimin e tij, duke kërkuar për aplikuar bashku për projekte përbashkëta dhe kjo është një mundësi duhet shfrytëzuar. Thirrjet janë hapura dhe gjithashtu duhet kombinojmë aktivitete. B2B është një mundësi e shkëlqyer për t'u zhvilluar.

Është kërkuar mbështetje nga Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Botërore Turizmit për hartimin e planit kombëtar turizmit. Plani kombëtar i turizmit dhe strategjia e zhvillimit turizmit janë dy dokumente strategjike, detyrime ligjore, rrjedhin nga ligji “Për turizmin”. Aktualisht, Strategjia për zhvillimin e turizmit është proces rishikimi

Marrëveshja e sapo nënshkruar mes Qeverisë Shqiptare dhe Tirana International Airport (TIA) shënoi një hap madh drejt zhvillimit transportit ajror Shqipëri, liberalizimin e fluturimeve ndërkombëtare, por edhe një nxitje për sektorin e turizmit dhe rritjen e fluksit turistëve, si  dhe zhvillimit ekonomik vendit dhe punësim.

Ndryshimi  Marrëveshjes  Koncesionit u arrit pas negociatave intensive mes palëve, e tashmë do  votohet  parlamentpër t’i hapur rrugë zhvillimitndërtimit dhe operimit  aeroporteve  tjerë  Shqipëri.

 

 
 

  

 

Adresa

Ambasada Shqiptare
Diplomatic Quarter, Al Fazari Plaza, Unit No. G16
P.O.Box 94 004, Riyadh 11693

Tel / Fax

Tel. +966 11 281 6535
Fax. +966 11 281 6536
Nr. i emergjences : +966501905586
966532405751

E-MAIL

embassy.riyadh@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00