Investoni në Shqipëri

Klima e Biznesit dhe Investimeve huaja Shqipëri

Ø  Pse investosh Shqipëri ?

 

·         Vendndodhje strategjike e shkëlqyer ;

·         Qasje e lirë tregjeMarrëveshjet e tregtisë lirë (CEFTA , EFTA dhe me vende tjera) krijojnë mundësi për hyrje një treg gjerë ;

·         Anëtare e FMN-s nga viti 1991, e OBT-së nga viti 2000, e NATO-s nga viti 2009 ;

·         vitin 2006, Shqipëria nënshkroi Marrëveshjen e Stabilizim -Asociimit (MSA) me Bashkimin Evropian.

 

Zhvillimet e Tregtisë vitin 2012

·         Volumi i tregtisë vitin 2012 i barabartë me 5.330 milionë Euro, krahasuar me 5.333 milionë Euro vitin 2011;

·         Importet u ulën me 2,87 % dhe eksportet u rritën me 8,18 % ;

·         Importi i përgjithshëm arriti 3.801 milionë Euro;

·         BE-ja siguron 64% importeve dhe merr 72.4 % eksporteve shqiptare;

·         Shqipëria importon kryesisht nga Italia, Greqia, Kina, Gjermania dhe Turqia;

·         Shqipëria eksporton kryesisht Itali, Kosovë, Turqi, Greqi, Spanjë dhe Gjermani;

·         Italia dhe Greqia përfaqësojnë respektivisht 30,5% dhe 10,6 % importeve , dhe 50,9 % dhe 5,1 % eksporteve;

Shqipëria ka një kuadër liberalizuar ekonomik dhe kushtet për bërë biznes dhe për tërhequr IHD-të janë duke u përmirësuar vazhdimisht .

Qeveria është angazhuar gjetjen dhe identifikimin e burimeve reja do sigurojnë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomisë shqiptare. Reformat po kryhen synojnë rrisin efikasitetin e administrimit taksave dhe luftojnë korrupsionin. Një dialog i përhershëm është vendosur midis komunitetit biznesit dhe Këshillit Ekonomik Kombëtar, i cili vepron nën kujdesin e Kryeministrit.

Tërheqja e Investimeve Huaja Direkte (IHD) përbën prioritet. Gjatë viteve fundit fluksi i IHD ka qenë i qëndrueshëm. Mesatarja e vlerës tyre katër vitet e fundit ka qenë mbi 700 milionë Euro. Vlera maksimale e IHD-ve vend arriti vitin 2010 me 793 milionë Euro.

 

Fluksi i IHD-ve( milionë Euro)

Disa nga stimujt për nxitjen e investimeve huaja janë:

Ø  Taksimi i ndershëm:

·         Taksimi i ndershëm do përbëjë boshtin e politikës fiskale; Kush fiton shumë, do kontribuojë shumë. (Aktualisht funksionon taksa e sheshtë  10%);

·         Sistemi i taksave Shqipëri nuk bën dallime midis investitorëve huaj dhe vendas;

·         Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje për eleminimin e taksimit dyfishtë me shumë vende.

 

Ø  Forcë punëtore dinamike, e arsimuar dhe konkuruese:

·         Mbi 1 milionë profesionistë rinj arsimuar mirë;

·         shumë se 57% e popullsisë nën moshën 35 vjeç;

·         116,292 studentë arsimin e lartë;

·         Gjuhët angleze dhe italiane fliten gjerësisht. Frengjishtja dhe Gjermanishtja janë përfshirë sistemin arsimor. Gjuhë tjera vendeve rajonit fliten gjerësisht;

·         Paga minimale Shqipëri është 21.000 Lekë (140 Euro);

·         Sigurimet shoqërore përbëjnë 27,9% pagës bruto – 16,7% paguhet nga punëdhënësi dhe 11,2% paguhet nga punëmarrësi;

·         Paga mesatare ( sektorin publik dhe atë privat) është 36.075 Lekë (260 Euro).

 

Ø  Mjedis rregullator miqësor ndaj biznesit:

·         Regjistrim i biznesit nëpërmjet Qendrës Kombëtare Regjistrimit;

·         Liçensim sipas modelit “One stop shop” nga Qendra Kombëtare e Liçensimit;

·         Sistem online për taksat dhe pagesat;

·         Kuadër ligjor për biznesin përputhje me legjislacionin e BE-së;

 

Ø  Kuadër ligjor liberal për investimet e huaja:

·         Ligji nr. 7764, dt. 2 nëntor 1994, “Për investimet e huaja”;

ü  gjithë sektorët janë hapur për investimet e huaja dhe nuk ka nevojë për autorizim paraprak nga qeveria;

ü  Nuk ka kufizim për sa i përket pjesës investitorit huaj kompaniështë e mundur pronësia e huaj 100%;

ü  Investimet e huaja nuk mund shpronësohen apo shtetëzohen direkt apo indirekt;

ü  Investitorët e huaj kanë drejtë nxjerrin jashtë vendit gjitha fondet dhe kontributet kanë bëjnë me investimet;

ü  Nuk bëhet dallim midis investitorëve huaj dhe atyre vendas;

ü  Për investimet mbi 10 milionë Euro shteti siguron mbrojtje ligjore.

·         Ligji nr. 9901, 14 prill 2008, “Për sipërmarrësit dhe kompanitë tregtare”;

·         Ligji nr. 9663, 18 dhjetor 2006, “Për konçesionet”;

·         Marrëveshje dypalëshe për investimet me 44 vende.

 

Ø  Potencial i lartë investimesh sektorë prioritarë;

 

Tërheqja e investimeve huaja, sidomos ata sektorë ku Shqipëria ka potencial pashfrytëzuar,  do vazhdojë mbetet prioritet për zhvillimin e ardhshëm ekonomisë. Energjetika, turizmi, agrobiznesi, industria e minierave, ICT janë sektorë prioritarë për investime Shqipëri.

 

·         Energjetika

Qeveria po punon për zhvillimin e një strategjie afatgjatë synon krijimin e një sistemi elektroenergjetik operacional e qëndrueshëm nga pikëpamja teknike dhe financiare, aftë për plotësuar kërkesën e brendshme dhe për eksportuar energji një treg integruar.

Ndërtimi i kapaciteteve reja për prodhimin e energjisë dhe i linjave transmetimit për përballuar nevojat e ardhshme për energji, përbën prioritet për qeverinë. Sipas Partneritetit për Energjinë e Rinovueshme dhe Efikasitetin Energjetik, Shqipëria shfrytëzon vetëm 35% potencialit saj. Rezervat për energji hidrike llogariten rreth 3.000 MW. Potenciali i prodhimit vjetor mund arrijë 16.000 GWh.

Strategjia, e harmonizuar me legjislacionin e BE-së, parashikon lehtësira për investimet e nevojshme sektorin energjetik, diversifikimin e burimeve energjisë dhe rritjen e efikasitetit energjisë.

Stimujt sektorin e energjisë parashikojnë:

ü  përjashtimin nga TVSH makinerive dhe pajisjeve për gjitha investimet me vlerë mbi 50 milionë Lekë (400.000 Euro);

ü  përjashtim mga TVSH për çimenton dhe hekurin e importuar për ndërtimin e HEC-eve;

ü  tarifa përcaktuara për blerjen e energjisë nga HEC-et dhe detyrimin e KESH për ta blerë për një periudhë 15-vjeçare.

Projekti TAP dhe projektet e lidhura me hapin mundësi reja për sa i përket zhvillimit ekonomik Shqipërisë dhe gjithë rajonit.

Ø  Turizmi

Sektori i turizmit Shqipëri ka potenciale mëdha dhe qeveria po bën përpjekje për ta stimuluar këtë sektor.

Shqipëria ka një bregdet mrekullueshëm zgjatet nga Mali i Zi Greqi dhe një diversitet zonash malore brendësi terrtorit, përshtatshme për resorte skishë dhe turizëm liqenor. Vendi ka një mori qendrash trashëgimisë kulturore ilire, romake, bizantine, helene, otomane, përfshi qendrën e Trashëgimisë Botërore mbrojtur nga UNESCO – Butrintin. gjitha këto e kthejnë Shqipërinë një destinacion për agjencitë turistike dhe grupet arkeologjike.

 

Ø  Bujqësia dhe përpunimi i ushqimeve

Bujqësia është një nga sektorët mëdhenj dhe rëndësishëm ekonomisë shqiptare punëson 44% krahut punës dhe kontribuon 20% PBB.

Ky sektor ka nevojë për investime dhe po përballet me konkurencën e ashpër që vjen nga mallrat e importit. Sfidë përbëjnë madhësia e fermave, mungesa e bashkëpunimit midis prodhuesve dhe tregtarëve, marketimi i prodhimeve për eksport, mungesa e magazinave të përshtatshme për ruajtjen e prodhimit, përpunimi dhe paketimi i produkteve ushqimore, si dhe sistemet e vaditjes dhe kullimit.

Toka pjellore, klima e butë, uji i bollshëm, potenciali i lartë për eksport, punonjësit e arsimuar dhe të motivuar janë disa prej avantazheve që ofron Shqipëria në këtë sektor.

 

Ø  Sektori i minierave

Shqipëria është një vend i pasur me burime minerare. Kërkimi, shfrytëzimi dhe përpunimi i mineraleve përbëjnë komponentë të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare që gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme. Mineralet e shfrytëzuara dhe të përpunuara në të kaluarën e që vazhdojnë të jenë burim fitimi janë kromi, hekuri, bakri, qymyri, etj. Industria minerare është e privatizuar dhe qeveria nxit investimet e huaja në këtë sektor në bashkëpunim me biznesin vendas.

 

Ø  ICT

Sektori i ICT po rritet me shpejtësi, duke u bërë një nga industritë më dinamike të vendit. Vitet e fundit masat e ndërmarra nga qeveria janë aplikuar nëpërmjet Strategjisë Ndërsektoriale të Shoqërisë së Informacionit që synojnë ta fusin Shqipërinë në moshën dixhitale.

Qeveria ka liberalizuar legjislacionin për industrinë e telekomit, duke e harmonizuar me kuadrin rregullator BE-së për komunikacionin dhe duke nxitur konkurrencën. vitin 2007 u krijua Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit, e cila synon përshpejtojë zhvillimin e shoqërisë informacionit dhe shërbimet e-government. Pothuajse 80% e shërbimeve bazë nivelin e qeverisjes qëndrore janë aksesueshme nëpërmjet internetit nivelin e parë dhe dytë sofistikimit, ndërsa shumë se 50% e shërbimeve qeveritare për biznesin ofrohen nivele interaktive sofistikimi.

Për më shumë informacion lutemi referojuni faqes:
 

Adresa

Ambasada Shqiptare
Rua Joaquim Antonio Aguiar, Nr.64 4-D
Lisboa 1070-153, Portugal

Tel / Fax

Tel: 00 351 21 38 63 600 / 601 / 602 Fax: 00 351 21 38 78 586

E-MAIL

embassy.lisbon@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00