Leje kalimi

Kriteret për t'u paisur me leje kalimi

Për mundësuar kthimin e shtetasve shqiptarë cilët nuk kanë pasaportë vlefshme e duan ose duhet kthehen Shqipëri, Ambasada lëshon leje kalimi

Duhet jeni me qëndrim përkohshëm ose përhershëm Holandë aplikoni Ambasadë për pajisjen me këtë dokument.   

Leja e kalimit është dokument identiteti i përkohshëm, me afat kufizuar vlefshmërie e lëshohet vetëm për t’u kthyer Shqipëri.

Për aplikuar për leje kalimi duhet paraqiteni personalisht Ambasadë Sektorin Konsullor dhe keni me vete dokumente dëshmojnë mjaftueshëm identitetin tuaj. tilla dokumente janë: pasaportë e pavlefshme, kartë identiteti, certifikatë lindje nga gjendja civile përkatëse, leje drejtimi automjeti, etj. Kur shihet e arësyeshme Ambasada nis procesin e verifikimit personit përmes Drejtorisë Konsullore Ministrinë e Punëve Jashtme.

Kur ju ka humbur pasaporta e udhëtimit duhet bëni denoncimin polici. Denoncimi është i domosdoshëm për kërkuar leje kalimi.

Veç dokumenteve tjera janë nevojshme dy foto për pasaportë, me ngjyra, me sfond bardhë, pamje ballore e me përmasa 4x5 cm.

Për fëmijët nën 16 vjeç

Për fëmijët nën moshën 16 vjeç kërkesa për leje kalimi bëhet nga dy prindërit, cilët shoqërojnë fëmijën bashkërisht për kryerjen e formaliteteve Ambasadë, Sektori Konsullor. Kur s’është e mundur paraqitja e dy prindërve, njëri prind autorizon me deklaratë noteriale prindin do shoqërojë fëmijën.

Tarifa e lëshimit lejeve kalimit

Lëshimi i lejes kalimit është nën taksë me tarifë 30 euro. Para se kërkohet lëshimi i leje kalimit duhet keni derdhur llogarinë e Ambasadës ING 66.62.09.707 këtë shumë dhe paraqisni bashkë me dokumentet e tjera një kopje konfermës bankare.  

Adresa

Ambasada Shqiptare
Hoge Nieuwstraat 22, 2514 EL The Hague ,
2518 BD The Hague

Tel / Fax

Tel. +31 70 427 2101
Fax. +31 70 427 2083
Nr. i emergjences : +31616275159

E-MAIL

embassy.hague@mfa.gov.al
embalba@xs4all.nl

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:30 - 16:30