Articles

‘’Minister Gent Cakaj meets MPs'' - 7th of May 2019, The Netherlands

English

The Minister in office for Europe and Foreign Affairs Mr. Gent Cakaj held a meeting today with the Dutch Parliament delegation led by Mr. Hayke Veldman, Chairman of the Commission for European Affairs and Mr. Anne Mulder, reporteur of the Tweede Kamer for Albania.
Minister Cakaj informed the MPs with the performance of reforms carried out by the Albanian government to meet the five key priorities and stressed that the European Commission should assess Albania's achievements objectively, reflecting them in the report that will publish at the end ff the month of May.

‘’Ministri në Detyrë Gent Cakaj takon deputetët holandezë’’- 7 maj 2019, Hollandë

Albanian

Ministri në Detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme Gent Cakaj, zhvilloi sot një takim me delegacionin e Parlamentit holandez të kryesuar nga Hayke Veldman, Kryetar i Komisionit për Çështjet Evropiane dhe Anne Mulder, raporter për Shqipërinë.
Ministri në Detyrë Cakaj njohu deputetët holandezë me ecurinë e reformave të ndërmarra nga Qeveria Shqiptare për përmbushjen e pesë prioriteteve kyçe dhe theksoi se Komisioni Evropian duhet t’i vlerësojë arritjet e Shqipërisë në mënyrë objektive, duke i pasqyruar në raportin që do të publikojë në fund të muajit maj.

‘’ The Dutch Minister for migration, Mark Harbers, paid a successful visit to our country’’, 8th April 2019, Tirana

English

On The 8th of April 2019, the Dutch Minister for migration, Mark Harbers, paid a successful visit to our country. The visit will serve further cooperation between the two parties in the fight against illegal immigration, finding ways as effective for even more positive results.

‘’Ministri hollandez për Migracion, Mark Harbers, zhvilloi një vizitë të suksesshme në vendin tonë’’, 8 prill 2019, Tiranë

Albanian

Në datën 8 Prill 2019, Ministri hollandez për Migracion, Mark Harbers, zhvilloi një vizitë të suksesshme në vendin tonë. Vizita do t’i shërbejë thellimit të mëtejshëm të bashkëpunimit midis dy vendve në luftën kundër emigracionit të paligjshëm, duke gjetur rrugë sa më efikase për rezultate akoma më pozitive.

‘’Activity for the implementation of the project with the School of Magistrates together with Mr. Ferdinad Grapperhaus ", 28th of March 2019 , Uthrecht The Netherlands

English

In the presence of new researchers, we signed the cooperation agreement between the school of praetor and the centre of training and studies for the judiciary in the Netherlands.

‘’Aktivitet për lançimin e projektit me Shkollën e Magjistraturës, së bashku me ministrin Z. Ferdinad Grapperhaus” - 28 mars 2019, Uthrecht Hollandë

Albanian

Në prani të magjistratëve të rinj, nënshkruam marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet Shkollës së Magjistraturës dhe Qendrës së Trajnimeve dhe Studimeve për Gjyqësorin në Utreht të Holandës.

‘’Event on water management’’- 28th of March 2019, The Hague

Albanian

Albanian Embassy in the Netherlands in cooperation with NWP hosted on March 27 an event on water management. Glad to see so many companies travelling all the way from Albania to find Dutch partner companies and knowledge institutes. Themes were water supply, waste water treatment, water quality and river flood management.
Thanks to RVO_Int_Ond and NWP Netherlands we are looking forward to concrete projects.
 

‘Event mbi menaxhimin e ujërave ’’-28 mars 2019, Haga

Albanian

Ambasada shqiptare në Hagë, në bashkëpunim me NWP zhvilloi në datë 27 mars 2019 një event të lidhur me menaxhimin e ujërave. Kënaqësi të shihje kaq shumë kompani që kanë udhëtuar nga Shqipëria në Hollandë për të gjetur kompani partnere dhe institute të dijes. Temat ishin furnizimi me ujë, trajtimi i ujërave të zeza, cilësia e ujit dhe menaxhimi i përmbytjeve të lumenjve.
Falë RVO dhe NWP presim projekte konkrete në të ardhmen.
 

‘’The Ambassador Mrs. Adia Sakiqi gave a presentation at the University ‘Haagse Hogeschool’ ‘’, 19th of March 2019, The Hague

English

Ambassador to the Netherlands, Mrs. Adia Sakiqi, was invited by the university "Haagse Hogeschool" to chat with students on Albania's European integration.

‘’Ambasadorja Znj. Adia Sakiqi dha një prezantim në Universitetin ‘Haagse Hogeschool’’, 19 mars 2019, Haga

Albanian

Ambasadorja e shqipërisë në Hollandë, Znj. Adia Sakiqi, ishte e ftuar nga Universiteti “Haagse Hogeschool” për të biseduar me studentët mbi Integrimin Europian të Shqipërisë .

Pages

Postal Address

Embasy of Albania
Hoge Nieuwstraat 22, 2514 EL The Hague ,
2518 BD The Hague

Tel / Fax

Tel. +31 70 427 2101
Fax. +31 70 427 2083
Nr. i emergjences : +31616275159

E-MAIL

embassy.hague@mfa.gov.al
embalba@xs4all.nl

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:30 - 16:30