Shërbime Konsullore Online

ÇËSHTJET E SHTETËSISË
 
Institucionet
Bazuar në Ligjin nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, çështjet e shtetësisë trajtohen nga Ministria e Brendshme, Drejtoria për Azilin dhe Shtetësinë.
Udhëzimin nr. 65, datë 04.02.2021 “Për përcaktimin e dokumentacionit të nevojshëm për fitimin, heqjen dorë dhe rifitimin e shtetësisë shqiptare, formën dhe mënyrën e plotësimit të kërkesës, të procedurës për kryerjen e verifikimeve pranë institucioneve përgjegjëse, si dhe të procedurës dhe të dokumentacionit për shtyrjen e afatit të betimit”, mund ta gjeni në linkun: https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Udhezim_2021_Dokumentacioni-per-Shtetesine.pdf
APLIKIMI PËR RIFITIMIN DHE HEQJEN DORË NGA SHTETËSIA SHQIPTARE
Aplikimi për rifitimin dhe heqjen dorë nga shtetësia shqiptare për shtetasit shqiptar me banim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, bëhet pranë Përfaqësive Diplomatike dhe Posteve Konsullore të RSh-së, ku ka vendbanimin aplikuesi, ose në Përfaqësinë, e cila mbulon shtetin ku ka vendbanimin aplikuesi, në rastet kur nuk ka Përfaqësi Diplomatike ose Konsullore të RSh-së të hapur aty.
Aplikimi për rifitimin e shtetësisë dhe heqjen dorë nga shtetësia shqiptare kryhet vetëm onlinë në platformën Shërbimi Konsullor Online: https://punetejashtme.gov.al/sherbimet-konsullore-online/
Informacion i përgjithshëm mbi mënyrat e fitimit të shtetësisë:
Shtetësia shqiptare fitohet me:
a)Lindje
b)Origjinë
c)Lindje në territorin e Republikës së Shqipërisë
ç) Natyralizim
d) Birësim

  1. SHTETËSIA ME LINDJE

Kushdo që lind, duke pasur qoftë edhe njërin prej prindërve me shtetësi shqiptare, e fiton vetiu shtetësinë shqiptare dhe regjistrohet si shtetas shqiptar. E drejta për t’u regjistruar si shtetas shqiptar nuk parashkruhet edhe pasi ka mbushur moshën 18 vjeç.
b) SHTETËSIA ME OIRGJINË
1.Shtetësia shqiptare fitohet nga i huaji, të paralindurit e të cilit kanë origjinë shqiptare, me kusht që të provohet lidhja familjare në vijë të drejtë deri në tri shkallë e kërkuesit me të paralindurin.
2. Në këtë rast shtetasi paraqet kërkesë për fitimin e shtetësisë shqiptare në bazë të origjinës dhe plotëson kriteret e përcaktuara në shkronjat dh) dhe ë), të pikes 1 të nenit 8 të Ligjit.
3. Dokumentacioni i nevojshëm që provon origjinën shqiptare të kërkuesit përcaktohet me udhëzim të ministrit ( në përditësim)
c) SHTETËSIA ME LINDJE NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
1.Një fëmijë i lindur ose i gjetur brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe që mund të mbetet pa shtetësi fiton shtetësinë shqiptare.
2.Nëse prindërit e fëmijës bëhen të njohur ligjërisht përpara se fëmija të ketë mbushur moshën 14 vjeç dhe janë shtetas të huaj, ata mund të kërkojnë heqjen e shtetësisë shqiptare të fëmijës, me kusht që fëmija të mos mbetet pa shtetësi si pasojë e këtij veprimi.
ç) SHTETËSIA SHQIPTARE ME NATYRALIZIM
1. Shtetësia shqiptare fitohet me natyralizim nga i huaji që ka paraqitur kërkesë dhe plotëson
kushtet e mëposhtme:
a) ka mbushur moshën 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç;
b) ka zotësi juridike për të vepruar;
c) qëndron në mënyrë të ligjshme dhe ka banuar për një periudhë të vazhdueshme për jo
më pak se 7 (shtatë) vjet në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe ka përfituar leje të
përhershme qëndrimi, të vlefshme në momentin e paraqitjes së kërkesës, sipas ligjit për të huajt;
ç) ka banesë në përputhje me standardet e miratuara të banimit në Republikën e Shqipërisë;
d) disponon të ardhura dhe burime financiare të ligjshme, të mjaftueshme për jetesën në
Republikën e Shqipërisë, që përkojnë me standardin minimal të jetesës, të indeksuar çdo vit në
lidhje me indeksin e çmimeve të disa mallrave të zgjedhura, të parashikuar në rregulloren e
Institutit të Sigurimeve Shoqërore;
dh) nuk ka qenë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në shtetin e vet, në
Republikën e Shqipërisë ose në ndonjë shtet të tretë për vepra penale, për të cilat ligji shqiptar
parashikon dënime me jo më pak se 3 (tre) vjet heqje lirie. Përjashtim nga ky rregull bëhet
vetëm në ato raste kur vërtetohet se dënimi është dhënë për motive politike;
e) zotëron njohuri të gjuhës shqipe, të folur e të shkruar, të vërtetuar nga institucioni
përkatës arsimor, si dhe njohuritë bazë të historisë së Republikës së Shqipërisë, sipas rregullave
të përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë;
ë) nuk përbën kërcënim për rendin publik dhe sigurinë kombëtare të Republikës së
Shqipërisë.
2. Në rast se personi është pa shtetësi, ai mund ta fitojë shtetësinë shqiptare nëse plotëson kushtet e përcaktuara në shkronjat ‘c’, ‘dh’ dhe ‘ë’ të pikes 1, të këtij neni.
3. I huaji, që është martuar me shtetas shqiptar për një periudhë prej jo më pas se 3 vjetësh (martesa të jetë e regjistruar në RSh), mund të paraqesë kërkesë për të fituar shtetësinë me natyralizim, edhe nëse nuk plotëson kushtet e përcaktuar në shkronjat ‘c’ dhe ‘e’, të pikes 1 të këtij neni, nëse ka banuar në mënyrë të ligjshme dhe të vazhdueshme në territorin e Republikës së Shqipërisë të paktën për 1 vit (të jetë  i pajisur me LEJE QENDRIMI).
Për fitimin e shtetësisë shqiptare me natyralizim, aplikohet vetëm online pranë Drejtorisë Vendore të Policisë ku shtetasi i huaj ka vendbanimin ose vendqëndrimin dhe jo në Përfaqësitë Diplomatike apo Postet Konsullore të RSh-së, në linkun: https://eform.akshi.gov.al/GeneralRenderdesktop/FormBaseServiceDesktop.aspx?id=B255DBBD94AC24ADE053031218AC0DA51R8CCDCASY
 
REGJIMI I VIZAVE PËR TË HUAJT
Regjimi i vizave për të huajt përcaktohet në bazë të Ligjit, 108/13, “Për të huajt”, dhe VKM nr. 569, date 03.10.2018 për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 513, date 13.06.2013 të Këshillit të Ministrave për “Për përcaktimin e kritereve të procedurave dhe dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në RSh”, i ndryshuar.
Hyjnë pa vizë në Shqipëri:
a) Të huajt që kanë një vizë të vlefshme Shengen, me shumë kalime, e cila është përdorur më parë në një nga vendet e zonës Shengen, ose që kanë një leje të vlefshme qëndrimi në një nga vendet e zonës Shengen;
b) Të huajt që kanë një vizë të vlefshme të SHBA ose të Mbretërisë së Bashkuar, me shumë kalime, e cila është përdorur më parë në një nga këto vende, ose kanë leje të vlefshme qëndrimi në SHBA ose në Mbretërinë e Bashkuar.
c)Të huajt nga Arabia Saudite, Bahreini, Bjellorusia, India, Katari, Omani, Rusia, Tailanda, mund të hyjnë pa vizë në Republikën e Shqipërisë për qëndrim afatshkurtër, me dokumentin pasaportë për periudhën 10 Qershor 2020 -30 Nëntor 2020.
ç) “Të huaj anëtarë të familjes së shtetasve të BE-së”,  kur  udhëtojnë me bashkëshortin shtetas të BE-së, si dhe përveç pasaportës së vlefshme, kanë edhe një dokument (leje qëndrimi) ku citohet statusi i tyre si “family member”
Viza e tipit “C”, është viza, e cila i jep të drejtën mbajtësit të saj të hyjë dhe të qëndrojë në Republikën e Shqipërisë deri në 90 ditë brenda 180 ditëve, duke filluar nga data e hyrjes së pare. Viza “C” mund të lëshohet me një, dy ose shumë hyrje. Periudha e vlefshmërisë nuk mund t’I kalojë 5 vjet.
Viza e tipit “D”, është viza, e cila jepet për shtetas të huaj, të cilët kërkojnë të qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë më shumë se 90 ditë për 180 ditë dhe kur, për t’u pajisur me leje qëndrimi për këta shtetas kërkohet vizë.
Regjimi i vizave për të huajt
Të huajt nga vende që nuk janë përfshirë në tabelë kanë nevojë për vizë para se të udhëtojnë në Shqipëri dhe aplikimet mund t’i paraqesin në përfaqësinë më të afërt nga vendi i tyre i origjinës ose rezidencës;
Për llojin e dokumentacionit dhe aplikimin online për vizë, lutem klikoni në linkun:
http://punetejashtme.gov.al/aplikim-per-vize/
https://e-visa.al/
 
 

Adresa

Ambasada Shqiptare
Qyteza Pejton, Rruga Mujo Ulqinaku
18 Prishtine

Tel / Fax

Tel. + 383 38 248208
Fax. + 383 38 248 209
Nr. i emergjences:+383 45 618 618

E-MAIL

embassy.pristina@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 16:30