Pasaportat dhe lejet e kalimit

Pasaportat

Me fillimin e lëshimit pasaportave biometrike dhe daljen nga përdorimi pasaportave mëparshme është ndërprerë aplikimi për pasaporta nëpërmjet Ambasadës R.Sh. Berlin. Duke qenë se përgatitja e pasaportës biometrike kërkon marrjen e shenjave biometrike, del e domosdoshme për kryerjen e aplikimit për pasaportë personi jetë prezent Shqipëri.

Shtetasit shqiptarë kanë pasaportë tipit vjetër, cilës nuk i ka kaluar afati i vlefshmërisë, mund hyjnë një herë Shqipëri dhe aplikojnë atje për pasaportë biometrike. Përndryshe shtetasit nuk kanë dokumente vlefshme udhëtimi mund marrin Ambasadën e R.Sh. Berlin një leje kalimi për hyrjen Shqipëri (shih poshtë). 

Aplikimi për pajisjen me pasaportë për shtetasit shqiptarë që jetojnë në Gjermani mund të bëhet në Konsullatën e Përgjithshme të RSh në Mynih (Münich).
 

Si zgjidhje alternative në varësi të distancës së vendbanimit për shtetasit shqiptarë që banojnë në Gjermani, mund të ofrohet aplikimi për marrjen e pasaportës biometrike në Ambasadat e RSh në Bruksel ose Romë, ose në Konsullaten e Përgjithshme në Milano. 

Lejet e kalimit

Ambasada pajis me lejekalimi shtetasit shqiptarë nuk kanë dokument vlefshëm udhëtimi për tu kthyer Shqipëri. Leja e kalimit ka afat vlefshmërie jo shumë se 1 muaj.

Për bërë kërkesën për leje kalimi, shtetasi shqiptar duhet paraqitet personalisht ambasadë para punonjësit konsullor dhe motivojë nevojën për pajisjen e tij me këtë dokument. Për konfirmimin e identitetit tij, ambasada merr konsideratë dokumentacionin mbështetës paraqitur.

Kur bëhet fjalë për lëshimin e një lejekalimi për mitur (mosha nën 18 vjeç), para punonjësit konsullor bashku me fëmijën duhet jenë pranishëm dy prindërit, ose paktën njëri prej tyre, por me prokurë përfaqësimi për tjetrin. rast se fëmija ka vetëm një prind ose ka një kujdestar, kërkesës për leje kalimi i bashkëlidhen dokumentet konfirmojnë kujdestarinë mbi fëmijën.

 

Bëhet përjashtim për prezencën e shtetasit në rastet kur ai:

- është i ndaluar, arrestuar ose burgosur. këtë rast lejohet pranimi i kërkesës bërë nga zyra e huajve merret me veprimet e kthimit atdhe personave nuk kanë drejtë qëndrimi Gjermani;

- për arsye forta shëndetësore nuk mund paraqitet përfaqësi. këtë rast kërkesën e bëjnë familjarët duke paraqitur një deklaratë përfaqësimi dhe dokumente tjera bindëse. Sipas mundësive, punonjësi konsullor shkon dhe bën verifikimin spital apo vendin ku ndodhet i sëmuri.

Vërtetimi i identitetit bëhet me një nga dokumentet e mëposhtme:

- Pasaportë e pavlefshme;

- Kartë identiteti origjinale;

- Çertifikatë lindje nga gjendja civile përkatëse, e lëshuar jo larg se 3 muajt e fundit nga data e kërkesës, e shoqëruar me kopjen e kartës identitetit;

- Leje drejtimi automjeti.

rast se kërkesa për leje kalimi bëhet për arsye humbjes pasaportës, atëherë kërkuesi i lejes kalimit duhet paraqesë ambasadë edhe dokumentin i denoncimit polici për humbjen e pasaportës.

Përveç dokumenteve të mësipërme, shtetasi që kërkon lejen e kalimit duhet të sjellë me vete edhe dy fotografi aktuale pasaporte 4 x 5 cm si dhe dëshminë e pagesës prej 30€ të kryer në llogarinë e ambasades për shërbimet konsullore.

Adresa

Albanische Botschaft
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Tel / Fax

Tel. +49 30 259 3040
Fax +49 30 259 318 90

Sektori Konsullor

Tel. +49 30 2593040

Nr. i emergjences: +49 1798215905 / +49 1748 61 9587

E-MAIL


embassy.berlin@mfa.gov.al
konsullata.berlin@mfa.gov.al

'

Orari zyrtar

E hënë - E premte
09:00 - 17:00
Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
E hënë 10.00 - 14.00
E mërkurë 10.00 - 14.00
E premte 09.30 - 13.00