Lënia e shtetësisë

Lënia e shtetësisë shqiptare bëhet me dekret Presidentit Republikës, kurse përpunimi i kërkesës për lënien e shtetësisë bëhet nga Ministria e Brendshme.

Shtetasi dëshiron heqë dorë nga shtetësia shqiptare duhet detyrimisht ketë siguruar parë premtimin e shtetësisë gjermane.

Aplikimi për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare është individual, pra bëhet nga vetë personi kërkon heqë shtetësinë ose nga një person i afërm i autorizuar me prokurë. Përjashtim lidhur me këtë bëjnë miturit deri moshën 14 vjeç, për cilët aplikojnë prindërit e tyreKurse për fëmijët e moshës 14 deri 18 vjeç, aplikimi është individual, por duhet shoqëruar nga deklaratat noteriale aprovuese dy prindërve. rast se fëmija ka vetëm një prind ose ka një kujdestar, aplikimit i bashkëlidhen dokumentet konfirmojnë kujdestarinë mbi fëmijën.

 

Autoritetet pranojnë kërkesën për lënie shtetësie

Kërkesa për lënien e shtetësisë mund bëhet direkt komisariatin e policisë zonën ku figuron i regjistruar shtetasi, por edhe indirekt nëpërmjet Ambasadës.

 

Kërkesa për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare duhet përmbajë dokumentet e mëposhtme:

1. Kërkesë e shtetasit shqiptar drejtuar Presidentit Republikës Shqipërisë, me anë cilës paraqiten arsyet e kërkesës për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare. Kërkesa duhet përmbajë identitetin e plotë kërkuesit (emër, mbiemër, datëlindje, vendlindje, shtetësi), adresën e saktë vendbanimit tij përhershëm dhe adresën (si dhe nr. tel.) ku pret informim për ecurinë e kërkesës tij. Kërkesa nënshkruhet me emër, mbiemër e firmë nga kërkuesi;

2. Premtim i shtetësisë gjermane (Einbürgerungszusicherung) nga zyra kompetente gjermane;Me Apostille nga zyrat gjermane si dhe i përkthyer në gjuhën shqipe nga një përkthyes zyrtar i liçensuar dhe ky përkthim i dokumentit në gjuhën shqipe duhet të jetë i pajisur me vulë apostille. Per dokumentet e perkthyera ne Gjermani, është e nevojshme që këto dokumente të pajisen nga Ambasada me një vërtetim përkthimi që verifikon saktësinë e përkthimit kundrejt shumës prej 10 euro për llogari të ambasadës për shërbimet konsullore.

3. Dokument vërteton qëndrimin dhe vendbanimin (Erweiterte Meldebescheinigung), legalizuar vijim nga Bezirksregierung ose Regierungspräsidium ose Landesverwaltungsamt.(Me Apostille nga zyrat gjermane). Edhe ky dokument duhet të përkthehet në gjuhën shqipe nga përkthyes zyrtarë të liçensuar dhe përkthimi duhet të jetë i pajisur me vulë apostille. Per dokumentet e perkthyera ne Gjermani, është e nevojshme që këto dokumente të pajisen nga Ambasada me një vërtetim përkthimi që verifikon saktësinë e përkthimit kundrejt shumës prej 10 euro për llogari të ambasadës për shërbimet konsullore. 

 

4. Certifikatë lindje shqiptare; Personat e kane lindur ne Gjermani, duhet gjithashtu te marrin nje Ekstrakt Lindje

   (Auszug aus dem Geburtseintrag ) nga Zyra e Gjendjes Civile ne Gjermani, te legalizuar me pare ne nje ngaautoritetet gjermane (me Apostille nga autoritetet gjermane). Edhe ky dokument duhet të përkthehet në gjuhën shqipe nga përkthyes zyrtarë të liçensuar dhe përkthimi duhet të jetë i pajisur me vulë apostille. Per dokumentet e perkthyera ne Gjermani, është e nevojshme që këto dokumente të pajisen nga Ambasada me një vërtetim përkthimi që verifikon saktësinë e përkthimit kundrejt shumës prej 10 euro për llogari të ambasadës për shërbimet konsullore.

5. Certifikatë familjare shqiptare;

6. Dëshmi penaliteti nga Ministria e Drejtësisë  Shqipëri;(për shtetaset e martuara, duhet që dokumenti të lëshohet me mbiemrin pas martese dhe atë të vajzërisë).

7. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Shqipëri, nuk ka procese gjykimi hapura(për shtetaset e martuara, duhet që dokumenti të lëshohet me mbiemrin pas martese dhe atë të vajzërisë). 

8. Vërtetim nga Prokuroria e Rrethit Shqipëri, nuk ka hetime proces(për shtetaset e martuara, duhet që dokumenti të lëshohet me mbiemrin pas martese dhe atë të vajzërisë)

9. Vërtetim nga Zyra e Përmbarimit Shqipëri, nuk ka detyrime financiare; (për shtetaset e martuara, duhet që dokumenti të lëshohet me mbiemrin pas martese dhe atë të vajzërisë)

10. Vërtetim nga Kryetari i Njësisë Administrative Shqipëri për regjistrimin si banor i njësisë ;(për shtetaset e martuara, duhet që dokumenti të lëshohet me mbiemrin pas martese dhe atë të vajzërisë)

11. Certifikatë  martese e aplikantit, nëse është i martuar, e marrë vendin ku është lidhur martesaEdhe ky dokument duhet të përkthehet në gjuhën shqipe nga përkthyes zyrtarë të liçensuar dhe përkthimi duhet të jetë i pajisur me vulë apostille. Per dokumentet e perkthyera ne Gjermani, është e nevojshme që këto dokumente të pajisen nga Ambasada me një vërtetim përkthimi që verifikon saktësinë e përkthimit kundrejt shumës prej 10 euro për llogari të ambasadës për shërbimet konsullore.​ Gjithashtu, martesa duhet të jetë e regjistruar në zyrat e gjendjes civile në Shqipëri. 

12. Për fëmijët 14 deri 18 vjeç duhet një deklaratë noteriale e dy prindërve, ku shprehet pëlqimi i tyre për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare. Deklarata mund bëhet Ambasadë, tek noteri gjerman ose tek noteri shqiptar

 

Udhëzime

Vetem per shtetaset  qe i nenshtrohen procedures se lenies se shtetesise​.  Vertetimet/deshmite 6, 7,8,9,10 qe ju merrni ne autoritetet shqiptare, duhet te jene patjeter me te dy mbiemrat, pra ate te vajzerise dhe ate pas martese

- Dokumentet e pikave 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (dhe 12 nëse martesa është lidhur Shqipëri) merren institucionet përkatëse Shqipëri. Ato nuk kanë nevojë për veprime tjera;

- Dokumentet e përmendura pikat 2, 3, 4 (dhe 12 nëse martesa është lidhur Gjermani) merren nga autoritetet gjermane

- Kur martesa është bërë një vend tretë, dokumenti i pikës 12 duhet marrë nga autoritetet e atij vendi, pajiset me Apostille (jo nga Ambasada Berlin), përkthehet shqip dhe noterizohet nga noteri shqiptar;

- Fëmijët e lindur jashtë territorit Republikës Shqipërisë duhet jenë paraprakisht regjistruar Zyrën e Gjendjes Civile Shqipëri;

- gjitha dokumentet duhet jenë origjinal;

- rast se kërkesa për lënien e shtetësisë bëhet nëpërmjet Ambasadës, duhet Ambasadë dorëzohet komplet dokumentacioni i përmendur lart, përfshirë dokumentet merren nga i interesuari zyrat Shqipëri;

- Si afat vlefshmërie i dokumentit premtimit shtetësisë gjermane pranohet afati kohor përmban vetë dokumenti. Përsa i përket dokumenteve tjera: 1. Kur kërkesa për lënien e shtetësisë bëhet direkt komisariat nga vetë shtetasi, dokumentet nuk duhet jenë vjetra se tre muaj nga data e lëshimit; 2. Kur kërkesa bëhet nëpërmjet Ambasadës, dokumentet nuk duhet jenë vjetra se dy muaj nga data e lëshimit deri datën e pranimit dokumenteve nga Ambasada;

- Dokumentet duhet jenë harmoni plotë me njëri-tjetrin dhe pa gabime e korrigjime;

- Kohëzgjatja e procedurës varion 6 - 12 muaj.

 

Tarifa për veprimet me shtetësinë nëpërmjet Ambasadës

Nëse kërkesa për lënien e shtetësisë bëhet nëpërmjet Ambasadës, aplikuesi bën paraprakisht pagesën prej 30€ (përveç pagesës për legalizimin e dokumenteve) llogarinë e Ambasadës për shërbimet konsullore dhe e dorëzon dëshminë e kësaj pagese Ambasadë bashku me dokumentet e tjera. Pagesa është e pakthyeshmeGjithashtu, duhet të bëjë edhe pagesat për vërtetim përkthimi për përkthimet e bëra për dokumentet gjermane. 

 

Përfundimi i procedurës

Zyra e Presidencës e përcjell si rregull konfirmimin e dekretit për lënien e shtetësisë  drejtpërdrejt tek i interesuari adresën e dhënë prej tij. Ky veprim shënon edhe përfundimin e procedurës.

Lidhur me konfirmimin e lënies shtetësisë, nga autoritetet gjermane shpesh kërkohet një vërtetim nga Ambasada. Për këtë duhet bëhet kërkesa Ambasadë, duke paraqitur dokumentin e marrë nga Zyra e Presidencës. Ky vërtetim ka një tarifë konsullore prej 30€, shumë e cila duhet derdhet paraprakisht llogarinë e Ambasadës për shërbimet konsullore. Zarfi dërgohet Ambasadë duhet përmbajë: Dokumentin e Zyrës Presidencës, dëshminë e pagesës 30€ dhe një zarf me kthim paguar dhe me adresën e marrësit .

Adresa

Albanische Botschaft
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Tel / Fax

Tel. +49 30 259 3040
Fax +49 30 259 318 90

Sektori Konsullor

Tel. +49 30 2593040

Nr. i emergjences: +49 1798215905 / +49 1748 61 9587

E-MAIL


embassy.berlin@mfa.gov.al
konsullata.berlin@mfa.gov.al

'

Orari zyrtar

E hënë - E premte
09:00 - 17:00
Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
E hënë 10.00 - 14.00
E mërkurë 10.00 - 14.00
E premte 09.30 - 13.00