Shërbime të Ambasadës

SHERBIMI KONSULLOR ONLINE -
Ju ftojmë të vizitoni faqen e SHKO:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/Packages.aspx?lvl=2&path_code=29&c...

 

Vizat

Për çdo informacion që ka të bëjë me vizat, lutemi të adresoheni në faqen web të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë:
https://e-visa.al/

 

Pasaportat biometrike

Në Ambasadën e RSH në Paris, aktualisht, nuk mund të realizohet procedura e pajisjes së shtetasve shqiptarë me pasaporta biometrike. Shtetasit shqiptarë të cilët nuk kanë mundësi të kthehen në Shqipëri për këtë qëllim, mund të drejtohen për të aplikuar pranë Ambasadës shqiptare në Bruksel, ose pranë Konsullatës së Përgjithshme të Shqipërisë në Milano, pasi të keni aplikuar online në lidhjen e mëposhtëme:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9765

 

I - DOKUMENTET QË DUHET TË PARAQITEN

Aplikim për herë të parë:
- Pasaporta e vjetër
- Çertifikata personale ose familjare
- Dokumente qëndrimi në shtetin përkatës
- Prova e pagesës

Personat që aplikojnë për herë të parë duhet të bëjnë domosdoshmërisht edhe Letërnjoftimin (Kartën e Identitetit). Pra, pagesa do të kërkohet për të dyja dokumentet.
Letërnjoftimi (Karta e Identitetit) lëshohet për të gjithë personat të cilët, në ditën e aplikimit, e kanë mbushur moshën 16 vjeç.

Riaplikim:
Bëhet në rastet kur shtetasit kanë qenë njëherë të pajisur me dokumente biometrike (pasaportë dhe letërnjoftim). Paraqitja e dokumentacionit varet nga arsyeja:

Humbje:
Personi duhet të ketë procesverbalin e denoncimit në polici, të legalizuar me vulën Apostille (ose nga Ministria e Punëve të Jashtme + Ambasada përkatëse për Belgjikën, Gjermaninë dhe Spanjën) dhe të përkthyer.

Zëvendësim:
Për arsye të tjera (ndryshim gjeneralitetesh, dëmtim fizik i dokumentit,etj.) Personi duhet të ketë me vete dokumentin e dëmtuar.

II -ÇMIMET

Pasaporta: 170€
Letërnjoftimi: 16€

Aplikimet për pasaporta bëhen vetëm pasi personi i interesuar të jetë regjistruar në sistemin SHKO (Shërbimi Konsullor Online):

 

Lejet e kalimit (Laissez-passer)

Për të aplikuar online klikoni: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9489

Shërbimi konsullor i Ambasadës së Shqipërisë në Paris lëshon Lejekalimi konsullore për shtetasit shqiptarë të cilët banojnë ose gjenden përkohësisht në territorin francez dhe nuk janë të pajisur me pasaportë, ose kur u ka skaduar afati i saj, për të udhëtuar drejt Shqipërisë. Leja e kalimit është e vlefshme vetëm për t'u kthyer në Shqipëri dhe jo për të udhëtuar në vende të tjera. Vlefshmëria e saj maksimale është 6 muaj. Për të marrë një leje-kalimi, personi i interesuar duhet të paraqesë pranë shërbimit konsullor një dokument identifikimi, dy fotografi identiteti, si dhe të dhëna mbi gjatësinë dhe vendbanimin në Shqipëri.

Për lëshimin e lejes së kalimit për personat në moshë të mitur, dokumentet e mësipërme duhet të jenë të shoqëruara edhe me një deklaratë të nënshkruar nga të dy prindërit, (ose, në rast divorci apo raste të tjera, nga prindi që ka në ngarkim fëmijën), ku ata të shprehen dakord për lëshimin e lejes së kalimit për fëmijën e tyre.

(Tarifa: 30 euro)

 

Prokurat dhe deklaratat noteriale

Për të aplikuar online klikoni për prokurat e posaçme: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9783
Për të aplikuar online për deklaratë noteriale: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9784

Shërbimi konsullor i Ambasadës harton vetëm prokura të thjeshta dhe, më konkretisht, ato që kanë të bëjnë me tërheqje dokumentesh të gjendjes civile, tërheqje pensioni dhe shpallje martese.
Për të gjitha prokurat e tjera, personi i interesuar duhet të drejtohet pranë një noteri francez dhe, përpara se ta dërgojë prokurën për veprim në Shqipëri, duhet ta pajisë atë me vulen Apostille në Cour d'Appel (Gjykata e Apelit) të departamentit përkatës në Francë.

Për hartimin e prokurës personi i interesuar duhet të paraqitet fizikisht pranë shërbimit konsullor të Ambasadës, si dhe të ketë me vete një dokument identifikimi të vetin dhe të dhënat (numër pasaporte ose letërnjoftimi, datëlindje dhe vendlindje) e personit që do të autorizojë me anë të prokurës.
Shërbimi konsullor i Ambasadës harton gjithashtu deklarata të ndryshme noteriale, si për udhëtim fëmijësh, përdorim automjteti, etj., sipas rastit. Për më tepër kontaktoni në adresën e-mail (shiko paragrafin: kontakte).

(Tarifa: 20 euro)

 

Dokumente për martesë në zyrat bashkiake franceze

 

Për të aplikuar online për "certificat de coutume" klikoni për https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9775

Cilësoni në pjesën shënime që keni nevojë për Certificat de Coutume për martesë

 

Qytetarët shqiptarë që dëshirojnë të martohen pranë bashkive në Francë duhet të paraqesin (ose të dërgojnë me postë) pranë shërbimit konsullor të Ambasadës, aktet e mëposhtme:
1. Certifikatë lindje
2. Certifikatë për Lidhje Martese

Të dyja këto çertifikata duhet të jenë lëshuar nga gjendja civile jo më parë se tre muaj dhe duhet të jenë të pajisura me vulën Apostille nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë (shërbim ky që kryhet nëpërmjet postës shqiptare).

Në rastin kur bashkëshorti/ja e ardhshme është shtetas/e i/e huaj, atëherë, në gjendjen civile të shtetasit shqiptar në Shqipëri bëhet shpallja e martesës, duke depozituar aktin e lindjes së shtetasit/es së huaj, një vërtetim që nuk është i/e martuar dhe një vërtetim vendbanimi. Të tre këta dokumente duhet të jenë të legalizuar me vulën Apostille të vendit, shtetas/e i/e të cilit ai/ajo është.

Për të siguruar certifikatën e lindjes dhe atë për lidhje martese pranë zyrës së gjendjes civile në Shqipëri, shtetasi shqiptar mund të bëjë një prokurë, me anë të së cilës të autorizojë një person në Shqipëri për kryerjen e procedurave të mësipërme.

Në bazë të dokumenteve 1 dhe 2, shërbimi konsullor i Ambasadës lëshon një Certificat de Coutume

(Tarifa: 30 euro).

 

Dokumente për PACS në zyrat bashkiake franceze

Për të aplikuar online për "certificat de coutume" klikoni për https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9775

Cilësoni në pjesën shënime që keni nevojë për Certificat de Coutume për PACS

 

Qytetarët shqiptarë që dëshirojnë të realizojnë një PACS duhet të paraqesin njp certifikatë lindje, jo më tëe vjetër se 3 muaj.

Në bazë të këtij dokumenti shërbimi konsullor i Ambasadës lëshon një Certificat de Coutume

(Tarifa: 30 euro).

 

Regjistrimi i akteve në Gjendjen Civile në Shqipëri

Me qëllim që një akt lindjeje, martese, apo vdekjeje i një shtetasi shqiptar me banim në Francë të regjistrohet në gjendjen civile shqiptare, duhet të jetë i plotë (copie intégrale), jo ekstrakt (extrait), dhe i pajisur me vulën Apostille, e cila në France gjendet në gjykatën e apelit (Cour d'Appel) të çdo departamenti. Pas kësaj, ky akt mund të përkthehet në gjuhën shqipe pranë një zyre përkthimi e noterie në Shqipëri dhe të depozitohet pranë zyrës përkatëse të gjendjes civile për regjistrim.

 

Përkthim i akteve të gjendjes civile

Për të aplikuar online për përkthimin: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9774

Për nevoja të ndryshme administrative, shtetasve shqiptarë me banim në Francë u kërkohen edhe përkthime të akteve të gjendjes civile. Shërbimi konsullor i Ambasadës mund ta kryejë këtë shërbim (tarifa: 10 euro/faqe), por, duke qenë se nuk ka një zyrë përkthimi të posaçme për t'iu kushtuar me kohë të plotë përkthimeve të këtij lloji, sugjeron që ky shërbim të kryhet pranë një përkthyesi të çertifikuar nga shteti francez (traducteur assermenté). Kjo vlen edhe për të gjitha llojet e tjera të dokumenteve, si diploma, lista notash, vërtetime të ndryshme, dëshmi, etj.

Në vijim, lista e përkthyesve:

Mme Aida KARANXHA
30 Allée Irène Joliot Curie
92160 Antony
Port.: 06 26 39 96 17
E-mail: aidakaranxha@hotmail.com

M. Besnik DEDA
86 rue Damrémont
75018 Paris
Tel. : 09 52 62 15 44 – Port.: 06 18 46 53 37

Mme Klarita LAGJI
61 Boulevard de Strasbourg
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. +33787054099
e-mail: klagji@hotmail.com

Mlle. Julie (Bukuroshe) MERO
23 rue de la République
94220 Charenton-Le-Pont
Tel:+33671198606
e-mail: jolye@live.fr

M. Hektor CANE
63 Boulevard Gambetta
38000 Grenoble
Tel. : 04 57 13 13 88 – Port.: 06 67 66 8191
E-mail: albtrad.hektor@hotmail.fr

Mme Denada HARIZI
12 Square François Rude
92350 Le Plessis Robinson
Tel.: 01 46 30 24 48 – Port.: 06 74 14 23 09
E-mail: denada.harizi@gmail.com

Shënim:
Pas aderimit të Republikës së Shqipërisë në Konventën e Hagës, më 9 maj 2004, legalizimi i dokumenteve zyrtare bëhet konform kësaj konvente. Kështu, Shërbimi konsullor i Ambasadës nuk kryen më legalizimin e dokumenteve. Ministria shqiptare për Evropën dhe Punët e Jashtme është i vetmi institucion kompetent për kryerjen e legalizimeve të dokumenteve të lëshuara nga institucionet shqiptare, duke vendosur vulën Apostille mbi dokument. Në këtë mënyrë, dokumenti bëhet i vlefshëm për t’u përdorur pranë administratës franceze. Po kështu, dokumentet e lëshuara nga institucionet franceze duhet të legalizohen në Gjykatën e Apelit (Cour d’Appel) të departamentit përkatës, gjithmonë sipas të njëjtës procedurë, pra, duke vendosur vulën Apostille. Dokumenti francez i legalizuar në këtë mënyrë bëhet i vlefshëm për t’u përdorur pranë institucioneve shqiptare.

 

Vërtetime

Për të aplikuar online për vërtetime të ndryshme klikoni https://e-albania.al/eAlbaniaServices/Packages.aspx?lvl=3&path_code=29-1...

Sipas kërkesës së shtetasve shqiptarë apo të administratës franceze, shërbimi konsullor i Ambasadës mund të lëshojë vërtetime të natyrave të ndryshme, si attestations de nationalité, d'identité, de concordance, de non délivrance de passeport etj., gjithmonë duke u bazuar në dokumente zyrtare të vlefshme.

(Tarifa: 30 euro.)

 

Vdekjet

Për të aplikuar online klikoni: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9766

Në raste vdekjesh, familjarët ose të afërmit e një shtetasi të vdekur në Francë, vënë në dijeni për ngjarjen Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Paris dhe, deri në momentin e transportimit të trupit për në atdhe, mbajnë lidhje të vazhdueshme me këtë ambasadë.

Për kryerjen e procedurave për kthimin e trupit në Shqipëri, duhet të kontaktohet në çdo rast një agjenci funerale, e cila kryen procedurat e nevojshme, përfshirë edhe nxjerrjen e dokumenteve të nevojshme pranë administratës vendase, si dhe kontakton me Ambasadën e Shqipërisë në Paris për përfundimin e tyre deri në nisjen e trupit për në Shqipëri.
Kur nuk kanë të afërm ose një person tjetër kontakti në Francë, ose kanë vështirësi komunikimi me Ambasadën e Shqipërisë në Paris, familjarët vënë në dijeni zyrën e marrëdhënieve me publikun në Drejtorinë Konsullore të MEPJ-së në Shqipëri.

Dokumenti akt i vdekjes (acte de décès) duhet patjetër të legalizohet me anë të vulës Apostille në Cour d'Appel (Gjykata e Apelit), sepse kjo bën të mundur çregjistrimin e emrit të shtetasit të vdekur nga regjistri i gjendjes civile në Shqipëri.
Shënim: Shteti shqiptar merr përsipër, me mjetet e tij financiare, transportin e shtetasve të vdekur vetëm në këto raste:
- Për persona që janë dërguar me shërbim ose mjekim shëndetësor nga shteti.
- Për punonjësit e përfaqësive diplomatike.


Veprimet konsullore nëpërmjet postës

Përveç akteve noteriale, të gjitha veprimet e tjera mund të kryhen nëpërmjet shërbimit postar.
Kërkesa e dërguar me postë duhet të përmbajë:

- Një kërkesë me shkrim për shërbimin që kërkoni, përfshirë edhe adresën si dhe numrin tuaj të telefonit
- Dokumentet mbështetëse për shërbimin e kërkuar
- Dëshminë e pagesës për shërbimin (dëshmi bankare)
- Një zarf bosh me pullë dhe me adresën tuaj të shkruar mbi zarf

 

Pagesat për veprimet konsullore

Të gjitha pagesat për veprimet konsullore duhet të kryhen nëpërmjet bankës në llogarinë bankare të ambasadës:
Banka BNP Paribas

Ambasade d'Albanie: FR76 3000 4002 3200 0100 1159 085
SWIFT/BIC BNPAFRPPPCE

 

Kontakte

Adresa postare:

Ambassade d'Albanie
Service consulaire
57 Avenue Marceau
75116 Paris France

- Métro: Ligne 1 - Géorge V (Rue Bassano)
- RER: Ligne A - Charles de Gaulle-Etoile
- Bus: 92 (Bassano)

Tel.: +33(0)1 47 23 31 00
Fax: +33(0)1 47 23 59 85
E-mail: consulate.paris@mfa.gov.al

Oraret e hyrjes së publikut: e martë, e mërkurë, e enjte, 09:30 -13:00.

Shërbimi konsullor është i mbyllur në ditët e festave zyrtare dhe të fundjavës, me përjashtim të rasteve urgjente.

Kontakt Urgjence: +33 1 47 23 31 51
Ky numër mund të përdoret vetëm në rast urgjence. Abuzimi me këtë numër ju ngarkon me përgjegjësi ligjore  

ADRESA

Ambasada Shqiptare
57, avenue Marceau 75116
Paris, France

TEL / FAX

Tel. +33 1 47 23 31 00
Fax. +33 1 47 23 59 85

Kontakt Urgjence

+33 1 47 23 31 51
Ky numër mund të përdoret vetëm në rast urgjence. Abuzimi me këtë numër ju ngarkon me përgjegjësi ligjore

E-MAIL

Kancelaria:
embassy.paris@mfa.gov.al

Konsullata:
consulate.paris@mfa.gov.al

Çështje policore/sigurie:
officer.paris@mfa.gov.al

SHËRBIMI KONSULLOR

E martë, e mërkurë dhe e enjte
09:30 - 13:00

KANCELARIA

E hënë deri e enjte
09:00 - 13:00
14:00 - 17:00

E premte
09:00 - 13:00
14:00 - 15:00