Shërbime të Ambasadës

SHËRBIMET KONSULLORE QË OFROHEN NGA AMBASADA

 

Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Kanada, Otava ofron shërbimet konsullore si më poshtë:

 

Aplikimi për pajisje me pasaporta dhe karta identiteti

 

Karta e identitetit kushton: 18 dollarëamerikan (USD)

Pasaporta biometrike kushton: 240 dollarë amerikan (USD)

 

Pagesa për këto shërbime bëhet si më poshtë:

 

 1. Pagesë në bankënTD Canada Trust me të dhëna llogarie:

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

Transit No. 03546

Inst. No. 004

Account No. 7313462

 

Mos harroni të tërhiqni mandatpagesën që merrni nga banka pasi duhet ta paraqisni në ambasadë ditën e takimit! Mosparaqitja e mandatit bankar ditën e takimit e bën të pamundur ofrimin e shërbimit nga ambasada.

 

 1. Money order payable to the Embassy of the Republic of Albania.E merrni në degën bankare ku keni llogarinë personale si dhe në çdo pikë të Canada Post.

 

Ju lutemi paraqituni në Ambasadë me dokumentacionin si më poshtë referuar rastit tuaj. Nëse në sqarimet më poshtë nuk gjeni përgjigje për rastin tuaj, lutemi dërgoni email në postën elektronike zyrtare si më poshtë:

embassy.ottawa@mfa.gov.al

 

Sjellim në vëmendje se mungesa e dokumentacionit të plotë dhe të rregullt do të pasojë anullimin e aplikimit tuaj dhe ju do të keni mundësi të riaplikoni vetëm pas 5 ditësh për një datë të re takimi.

Gjithashtu, në rast se ju nuk paraqiteni në datën dhe orën e takimit të zgjedhur nga vetë ju, takimi juaj do të anullohet dhe pas 5 ditësh ju duhet të aplikoni përsëri për një datë të re takimi.
 

Rinovimi/Ripajisja me pasaportë biometrike dhe kartë identiteti për shtetasit mbi 16 vjeç.

Pas datës së aplikimit (Pra kur paraqiteni në përfaqësi për fotot dhe shenjat e gishtërinjve) pasaporta është gati për 4 - 6 javë për arsye se pasaportat prodhohen në Shqipëri dhe dërgohen me postë ne Otava.

 

Është domosdoshmeri prezenca e aplikantit në Ambasadë pasi fotografohet dhe merren shenjat e gishtërinjve.

 

Për tërheqjen e pasaportës ju duhet të dërgoni një zarf (me pullë) të PARAPAGUAR (pre-paid) me postë të sigurtë (Xpress Post/track number). Pra, kryhet pagesa e shërbimit postar të kthimit të dokumentit nga Ambasada në Otava në adresën tuaj në Kanada. Në zarf duhet të shënoni qartë adresën tuaj në Kanada ku do të postohet dokumenti pas lëshimit nga Ambasada. Lutemi mbani shënim numrin e gjurmimit të zarfit të kthimit për t’u informuar mbi vendndodhjen e dokumentit tuaj.

 

Në rast se zgjidhni ta tërhiqni pasaportën personalisht, duhet të paraqiteni në Ambasadë me kuponin që ju lëshohet ditën e aplikimit dhe një dokument identifikimi me foto.

Kur aplikantit i ka skaduar pasaporta biometrike dhe karta e identitetit.

Dokumentet që nevojiten për aplikimin janë:

 • Pasaporta biometrike e skaduar;
 • Karta e identitetit e skaduar;
 • Fotokopje të dokumentave të mësipërm;

Kur aplikantit i ka skaduar vetëm pasaporta biometrike.

Dokumentet qe nevojiten per aplikimin janë:

 • Pasaporta biometrike e skaduar;
 • Karta e identitetit shqiptare;
 • Fotokopje të dokumentave të mësipërm;

Kur aplikantit i ka humbur pasaporta biometrike dhe karta e identitetit.

Dokumentet që nevojiten për aplikimin janë:

 • Denoncimi i aplikuesit që ka humbur pasaportën biometrike dhe kartën e identitetit shqiptare të bërë në polici. Denoncimi duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe dhe i  legalizuar (procedura e legalizimit e sqaruar në piken 3 në faqen zyrtare të ambasadës, rubrika shërbime të ambasadës).
 • Denoncimi i humbjes së pasaportës biometrike pranë Ambasadës në Otava ditën e takimit. Denoncimi kushton 50 CAD. Për tu pajisur me të, ju duhet të ndiqni procedurën e sqaruar në pikën 14 në faqen zyrtare të ambasadës. Aplikimi duhët të jetë bërë para ditës së takimit. Ditën e takimit në sistem duhet të figurojë aplikimi në emrin tuaj.
 • Kopje e pasaportës dhe kartës së identitetit të humbur, nëse e dispononi.
 • Dokument identifikimi kanadez me foto, nëse e dispononi.
 • Fotokopje të denoncimit pranë autoritetit vendas.

Kur aplikantit i ka humbur vetëm pasaporta biometrike.

Dokumentet që nevojiten për aplikimin janë:

 • Denoncimi i aplikuesit që ka humbur pasaportën biometrike dhe kartën e identitetit shqiptare të bërë në polici. Denoncimi duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe dhe i  legalizuar (procedura e legalizimit e sqaruar në piken 3 në faqen zyrtare të ambasadës, rubrika shërbime të ambasadës).
 • Denoncimi i humbjes se pasaportes biometrike prane Ambasades ne Otava diten e takimit. Denoncimi kushton 50 CAD. Per tu pajisur me te, ju duhet te ndiqni proceduren e sqaruar ne piken 14 ne faqen zyrtare te ambasades. Aplikimi duhet te jete bere para dites se takimit. Diten e takimit ne sistem duhet te figuroje aplikimi ne emrin tuaj.
 • Karta e identitetit shqiptare.
 • Kopje e pasaportes se humbur, nese e dispononi.
 • Dokument identifikimi kanadez me foto, nese e dispononi.
 • Fotokopje të dokumentave të mësipërm.

Kur aplikanti aplikon për herë të parë për pasaportë biometrike dhe kartë identiteti.

Dokumentet qe nevojiten per aplikimin jane:

 • Pasaportë e modelit të vjetër.
 • Dokument kanadez me foto, nese e dispononi.
 • Fotokopje të dokumentit të mësipërm.

Kur aplikantit i janë dëmtuar pasaporta biometrike dhe karta e identitetit.

Dokumentet qe nevojiten per aplikimin jane:

 • Pasaporta biometrike e dëmtuar.
 • Karta e identitetit e dëmtuar.
 • Fotokopje të dokumentave të mësipërm

Ju bejme me dije se ne momentin qe aplikoni (kur paraqiteni ne Ambasade) pasaporta e vjeter biometrike del jashte perdorimit, kesaj te fundit i prihet faqja e plastifikuar.

 

Kur aplikantit i mbahen dokumentet e identifikimit nga autoritetet kanadeze për kufirin dhe migracionin dhe duan të aplikojnë sërish.

Në këtë rast nuk lejohet aplikimi për dokumente identifikimi, pasi ato nuk janë të dëmtuara, të humbura apo vjedhura, por ndodhen tek institucionet kompetente kanadeze. Këto dokumente do ju kthehen prapa pasi të përfundoë procedura për të cilën ju keni aplikuar. Me kthimin e këtyre dokumenteve ju mund të vijoni aplikimin per pasaportë dhe kartë identiteti ose vetëm për pasaportë.

 

Pajisja me pasaporte biometrike per here te pare per shtetasit nen 16 vjeç.

Aplikuesi (femija) duhet te jete patjeter i regjistruar me heret prane Zyres se Gjendjes Civile perkatese ne Shqiperi. Pas dates se aplikimit (pra kur paraqiteni ne perfaqesi per fotot dhe shenjat e gishterinjve) pasaporta eshte gati per 4 - 6jave per arsye se pasaportat prodhohen ne Shqiperi dhe dergohen me poste ne Otava. Afati i vlefshmerise se pasaportes eshte 5 vjet.

Kerkohet patjeter prezenca e aplikantit (femijes) dhe e nje prej prinderve, ose kujdestarit ligjor, ose perfaqesuesit me prokure.

Për tërheqjen e pasaportës ju duhet te dergoni nje zarf (me pullë) te PARAPAGUAR (pre-paid) me postë të sigurt (Xpress Post/track number). Pra, kryhet pagesa e shërbimit postar të kthimit të dokumentit nga Ambasada në Otava në adresën tuaj në Kanada. Në zarf duhet të shënoni qartë adresën tuaj në Kanada ku do të postohet dokumenti pas lëshimit nga Ambasada. Lutemi mbani shënim numrin e gjurmimit të zarfit të kthimit për t’u informuar mbi vendndodhjen e dokumentit tuaj.

 

Ne rast se zgjidhni ta terhiqni pasaporten personalisht, duhet te paraqiteni ne Ambasade me kuponin qe ju leshohet diten e aplikimit dhe nje dokument identifikimi me foto.

 

Dokumentet qe nevojiten per aplikimin jane:

 • Pasaporta biometrike ose karta e idenitetit biometrike shqiptare e prindit qe e shoqeron femijen ose kujdestarit ligjor (si edhe dokumentacioni i kujdestarise), ose perfaqesuesit me prokure (si edhe prokura).
 • Dokumenti/tat i/e mesiperm/e duhet te jete/ne edhe i/te fotokopjuar/a.

 

Rinovimi/ripajisja me pasaporte biometrike per shtetasit nen 16 vjeç.

Leshohet vetem pasaporte me afat vlefshmerie deri ne 5 vjet. Kerkohet patjeter prezenca e aplikantit (femijes) dhe e nje prej prinderve ose kujdestarit ligjor, ose perfaqesuesit me prokure.

 

Për tërheqjen e pasaportës ju duhet te dergoni nje zarf (me pullë) te PARAPAGUAR (pre-paid) me postë të sigurt (Xpress Post/track number). Pra, kryhet pagesa e shërbimit postar të kthimit të dokumentit nga Ambasada në Otava në adresën tuaj në Kanada. Në zarf duhet të shënoni qartë adresën tuaj në Kanada ku do të postohet dokumenti pas lëshimit nga Ambasada. Lutemi mbani shënim numrin e gjurmimit të zarfit të kthimit për t’u informuar mbi vendndodhjen e dokumentit tuaj.

 

Ne rast se zgjidhni ta terhiqni pasaporten personalisht, duhet te paraqiteni ne Ambasade me kuponin qe ju leshohet diten e aplikimit dhe nje dokument identifikimi me foto.

 

Dokumentet qe nevojiten per aplikimin jane:

 • Pasaporta biometrike e skaduar e aplikantit.
 • Pasaporta biometrike ose karta e idenitetit biometrike shqiptare e prindit qe e shoqeron femijen ose kujdestarit ligjor (si edhe dokumentacioni i kujdestarise), ose perfaqesuesit me prokure (si edhe prokura).
 • Dokumenti/tat i/e mesiperm/e duhet te jete/ne edhe i/te fotokopjuar/a.

 

Kur aplikantit i ka humbur pasaporta biometrike.

 • Ne rastin kur aplikuesi (femija) ka humbur pasaporten biometrike shqiptare, atehere duhet te paraqitet denoncimi i bere ne polici nga njeri prej prinderve. Denoncimi duhet te jete i perkthyer ne gjuhen shqipe dhe i legalizuar (procedura e legalizimit e sqaruar ne piken 3 ne faqen zyrtare te ambasades).
 • Denoncimi i humbjes se pasaportes biometrike prane Ambasades ne Otava diten e takimit. Denoncimi kushton 50 CAD. Per tu pajisur me te, ju duhet te ndiqni proceduren e sqaruar ne piken 14 ne faqen zyrtare te ambasades. Aplikimi duhet te jete bere para dites se takimit. Diten e takimit ne sistem duhet te figuroje aplikimi ne emrin tuaj.
 • Pasaporta biometrike ose karta e idenitetit biometrike shqiptare e prindit qe e shoqeron femijen ose kujdestarit ligjor (si edhe dokumentacioni i kujdestarise), ose perfaqesuesit me prokure (si edhe prokura).
 • Kopje e pasaportes se humbur, nese e dispononi.
 • Dokument identifikimi kanadez me foto, nese e dispononi.
 • Fotokopje të dokumentave të mësipërm.

Ju bejme me dije se ne momentin qe aplikoni (kur paraqiteni ne Ambasade) pasaporta e vjeter biometrike del jashte perdorimit, pasi i prihet faqja e plastifikuar.

 

 

 

 1. Leje Kalimi për udhëtim vetëm në Shqipëri
 2. Leje për transport trupi/hiri në rast vdekje
 3. Legalizim dokumentesh për shtetas shqiptarë dhe të huaj
 4. Vërtetim të Verifikimit të Lejes së Drejtimit (patentës) për konvertim
 5. Vërtetim për Autoritetin Kanadez të Emigracionit për pasaportat shqiptare
 6. Vërtetim të Verifikimit të Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)
 7. Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale
 8. Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta
 9. Vërtetim konsullor identiteti
 10. Vërtetim çertifikatë familjare
 11. Vërtetim çertifikatë martese
 12. Vërtetim çertifikatë lindje
 13. Vërtetim për hyrje-daljet në Shqipëri
 14. Vërtetim mbi vetëdeklarimin e humbjes/vjedhjes/bllokimit/dëmtimit të dokumenteve shqiptare të identitetit (pasaportë ose kartë identiteti)
 15. Njësim me origjinalin për diplomat (vlen për provincën e Kebekut)
 16. Prokurë të posaçme
 17. Viza
 18. Çështje të shtetësisë (lënie, rifitim)

 

 

Mënyra e pagesës:

Pagesat për shërbimet konsullore kryhen në monedhën vendase $CAD, sipas tarifës përkatëse për shërbimin (shih tabelën e tarifave), vetëm me mandat pagesë (money order payable to Albanian Embassy), që mund të merret pranë çdo dege bankare ku keni llogarinë personale, si dhe në çdo pikë të Canada Post. Kur aplikoni për më shumë se një shërbim konsullor, tarifa totale mund të përfshihet në një mandatpagesë të vetme.

 

TARIFAT E SHËRBIMEVE KONSULLORE

 

Leje kalimi                                                                                             

30 EUR 

50 CAD

Leje për transport trupi                                                                       

Falas

 

Vërtetim konsullor i çdo lloji       

30 EUR 

50 CAD

Legalizim i dokumenteve për shtetas shqiptarë                                 

15 EUR

25 CAD

Legalizim i dokumenteve për shtetas kanadezë                             

20 EUR 

30 CAD

Legalizim i dokumenteve për shtetas të huaj                                       

Reciprocitet

 

Legalizim çertifikatë vdekje

Falas

 

Prokurë e posaçme        

20 EUR 

30 CAD

Njësim i kopjes me origjinalin                                            

20 EUR 

30 CAD

Çështje të shtetësisë (lënie, rifitim)         

30 EUR 

50 CAD

 

 

Shërbimi postar:

Shërbimet konsullore ofrohen nëpërmjet shërbimit postar, ku së bashku me dokumentet e nevojshme për shërbimin konsullor dërgohet edhe një zarf (me pullë) i PARAPAGUAR (pre-paid) me postë të sigurt (Xpress Post/track number). Pra, kryhet pagesa e shërbimit postar të kthimit të dokumentit nga Ambasada në Otava në adresën tuaj në Kanada.

Në zarf duhet të shënoni qartë adresën tuaj në Kanada ku do të postohet dokumenti pas lëshimit nga Ambasada.

Lutemi mbani shënim numrin e gjurmimit të zarfit të kthimit për t’u informuar mbi vendndodhjen e dokumentit tuaj.

 

Vini re:Për shërbimin postar të shpejtë të ndryshëm nga Canada Post (FedEX, UPS, DHL, Purolator), ju duhet të dërgoni dhe konfirmimin e pagesës për blerjen e shërbimit postar të kthimit nga Ambasada në adresën tuaj.

 

Përjashtohen nga ky rregull shërbimet e renditura më poshtë ku paraqitja fizike e aplikuesit në Ambasadë është detyrim ligjor:

 • Leje Kalimi për të miturit (nën moshën 16 vjeçare);
 • Prokura të posaçme;
 • Aplikimi për Vërtetimin mbi vetëdeklarimin e humbjes/vjedhjes/bllokimit/dëmtimit të dokumenteve shqiptare të identitetit (pasaportë ose/dhe kartë identiteti).

 

Mënyra e komunikimit me përfaqësinë: Për çdo sqarim apo informacion në lidhje me shërbimet konsullore të mësipërme, lutemi na shkruani në adresën elektronike: embassy.ottawa@mfa.gov.al.

Në çdo rast, kërkesat për shërbime konsullore duhet të vijnë nëpërmjet platformës së Shërbimit Konsullor Online (e-albania.al).

Adresa

Ambasada Shqiptare
130 Albert Street, suite
302 Ottawa, ON, KIP 5G4

Tel / Fax

Tel. +1 613 236 3053
Tel: +1 613 236 3053
Fax. +1 613 236 0804

Only Emergency Cases! Tel: 001 613 864 75 75

E-MAIL

embassy.ottawa@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00